Binlerce öğretmeni ilgilendiren yönetmelik yürürlükte!

En az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girecek...

Binlerce öğretmeni ilgilendiren yönetmelik yürürlükte!

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte aday öğretmen, öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk defa atama suretiyle atananlar, adaylık süreci, adaylık süresinin tamamı veya bir kısmıyla ilgili olarak başlangıcından sonuçlanıncaya kadar yapılan performans değerlendirmesi, sınav ve sonrasına ilişkin uygulamalar dizisini, danışman öğretmen, aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmen olarak tanımlandı.

 

Yönetmeliğe göre, öğretmen mesleğe, aday öğretmen olarak girecek. Aday öğretmenliğe veya öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 40 tercihte bulunabilecek. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtecek.

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Performans değerlendirmesi, aday öğretmenlerin, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında performans değerlendirme formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilecek. Değerlendiriciler: il milli eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşacak.

Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanacak.

Aday öğretmenlerin, boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilemeyecek.

Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenecek. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde, birinci değerlendirme sonucunun yüzde 10'u, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde 30'u, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde 60'ı dikkate alınacak.

Nihai performans değerlendirme puanı 100 üzerinden en az 50 ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılacak ve sınava girmeye hak kazanacak.

 

-Başarılı olamayanların memuriyetle ilişikleri kesilecek-

Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlık'ta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacak. Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirilecek.

Aday öğretmenlere, birinci, ikinci ve üçüncü performans değerlendirme sonucuna, sonucun aday öğretmene tebliğinden itibaren beş iş günü içinde il milli eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilecek.

 

-Yazılı sınav açık uçlu olabilecek-

Yazılı sınav, göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlere, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yapılacak. Sınavın, yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde önce yazılı sınav, bu sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden de sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Sınav çoktan seçmeli test veya açık uçlu sorular ile yapılacak, uygun görülen soru çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilecek. Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

 

-Sözlü sınava bakanlık karar verecek-

Yazılı sınavın ardından aday öğretmenler Bakanlıkça sözlü sınava tabi tutulabilecek. Aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağı ve tutulacaksa sözlü sınavın yer ve zamanı Bakanlıkça önceden ilan edilecek. Sözlü sınavda adaylar, aday öğretmen sözlü sınav değerlendirme formu üzerinden, adayın bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönlerinden sözlü sınav komisyonu üyelerince her bent ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

 

-Puanı 60 ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılacak-

Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturacak. Başarı puanı 60 ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılacak.

Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

-Sınavda başarılı olamayanlar tekrar performans değerlendirilmesine tabi tutulacak-

Sınavda başarılı olan aday öğretmenler, valiliklerce öğretmen olarak atanacak. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek, yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacak. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacak.

 

-Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi-

Yönetmelikte kamuoyunda rotasyon olarak bilinen öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda görev yapmalarına ilişkin düzenlemede yer aldı. Buna göre, öğretmenler aynı eğitim kurumunda adaylık dahil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilecek.

Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 8 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde gerçekleştirilecek. Yer değiştirmeleri, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere, alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Yer değiştirecek öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuru tarihinin son günü dikkate alınacak.

 

-Rotasyon kademeli uygulanacak-

Rotasyon düzenlemesine ilişkin yönetmelikte geçici maddeye de yer verildi. Buna göre rotasyon, aynı eğitim kurumunda 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanacak.

 

-Sınıf öğretmenlerinde 4. sınıfların mezun edilmesine dikkat edilecek-

Spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olanlardan aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı kapsamda bulunan eğitim kurumları ile sınırlı olarak yapılacak.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4. sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2015, 15:29
YORUM EKLE