Basın Kartlarına İlişkin Usul ve Esasların Düzenlendiği Basın Kartı Yönetmeliği Yayımlandı

Basın Kartlarına İlişkin Usul ve Esasların Düzenlendiği Basın Kartı Yönetmeliği 25 Ağustos 2015 Tarihli ve 29456 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Basın Kartlarına İlişkin Usul ve Esasların Düzenlendiği Basın Kartı Yönetmeliği Yayımlandı

Başbakanlık Basın-Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kişilere verilecek basın kartlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Basın Kartı Yönetmeliği 25 Ağustos 2015 Tarihli ve 29456 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen
kişilere verilecek basın kartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;

a)    Yerli ve Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı Basın-Yayın kuruluşlarının Türk uyruklu
gazeteci çalışanlarını,

b)    Süreli yayınların sahiplerini veya tüzel kişi temsilcilerini, radyo ve televizyon kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarım,

c)    Gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya
birkaç Basın-Yayın  kuruluşu adına hareket eden, Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla
beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecileri,

ç) Yurt dışında yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından
teyit edilen basınyayın organlarının, Türk uyruklu sahiplerini ve Türk uyruklu çalışanlarını,

d)    Yurt dışında herhangi bir Basın-Yayın kuruluşuna bağlı olmadan serbest gazetecilik yapan Türk uyruklu gazetecileri,

e)    Medya alanında hizmet veren kamu kurumlarmda ve Devlet enformasyon hizmetlerinde
çalışanları, kapsar.

(2) Basın-Yayın kuruluşu niteliği taşımayan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör
kuruluşlarının, Basın -yayın meslek kuruluşları hariç tüm demek ve vakıfların ve Türkiye’de
bulunan yabancı temsilciliklerin yayın faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın  ve
Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)    Aylık yayın: Bir, iki veya üç ayda bir sayı olarak yayımlanan yayınlan,

b)    Basın kartı: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kişilere Genel Müdürlükçe
verilen kimlik kartını,

c)    Basın-Yayın kuruluşu: 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu veya 15/2/2011
tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
uyarınca faaliyette bulunan Basın-Yayın organlarını,

ç) Basın-Yayın meslek kuruluşu: Gazetecilerin ya da basın-yayın   kuruluşu sahiplerinin, tüzel
kişi temsilcilerinin veya yönetim kurulu başkanlarmın bir araya gelerek oluşturdukları dernekleri,
vakıfları, sendikaları ve bunların oluşturdukları üst kuruluşları,

d)    Bölgesel nitelikte radyo-televizyon yayını: Bir coğrafi bölge içindeki illerin toplam
nüfusunun asgari yüzde yetmişine ve Radyo Televizyon Üst Kurulunca coğrafi bölge içinde
belirlenen illere ulaştırılan yayın hizmetini,

e)    Bölgesel süreli yayın: Tek bir Basın-Yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu
ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayım,

f)    Düzenli yayım: Bir yıl içinde, günlük süreli yayınlarda on beş, haftalık süreli yayınlarda
altı, on beş günlüklerde üç, aylık, iki aylık ve üç aylık süreli yayınlarda bir sayı, haber ve fotoğraf
ajanslarında toplam iki günden daha fazla ara verilmeksizin yapılan yayımı,

g)    Ekonomi ağırlıklı süreli yayın: Yayın içeriği sınaî, ticari, ekonomik, iktisadi, mali haber,
yazı veya yorumlardan oluşan süreli yayınları,

ğ) Enformasyon görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enformasyon
hizmetlerinde çalışan kamu personelini,

h)    Gazeteci: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret
karşılığı çalışanlar ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında
Kanun kapsamında kurulan radyo ve televizyonların haber birimlerinde çalışanları ve Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunun haber birimlerinde çalışanları,

ı) Genel Müdür: Basın-Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürünü,

i)    Genel Müdürlük: Basın-Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

j) Günlük yayın: Haftada en az altı sayı olarak yayımlanan yayınları,

k) Haber ve fotoğraf ajansları: Dünya ve ülke çapında cereyan eden hadiseleri başta diğer
Basın-Yayın kuruluşları olmak üzere müşterilerine ulaştırmak için haber, fotoğraf ve görüntü toplama işlemlerini yerine getiren ve her türlü masraflarını abonelerine haber, fotoğraf ve görüntü
satarak karşılayan özel veya yarı resmi kuruluşları,

1) Haftalık yayın  : Haftada altıdan az sayıda yayımlanan yayınları,

m) İl Müdürlüğü: Basın-Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğü il müdürlüklerini,

n) Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,

o) Meslek gazete ve dergileri: Kendilerine konu olarak seçtikleri mesleğin mensup ve
teşekküllerinin ihtiyaçlarına ve mesleğin gelişmesine cevap verecek nitelikte olan ve seçilen konu
ile ilgili iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

ö) On beş günlük yayın  : On beş günde bir yayımlanan yayınları,
p) Serbest basın kartı: Geçici süreyle işsizlik halinde verilen basın kartım,
r) Siyasi gazete: İç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere, ekonomi, kültür, sanat ve siyaset
konularına ve bunların yorumlarına yer veren süreli yayınları,

s) Sorumlu müdür: 5187 sayılı Basın  Kanunu veya 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın   Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen beyannamede bu sıfatla belirtilen
gerçek kişiyi,

ş) Sürekli Basın  kartı: Bu Yönetmelikte belirtilen şartlan taşıyan kişilere ömür boyu verilen
Basın  kartım,

t) Süreli yayın  : Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ve
fotoğraf ajanslarının yayınlarını,

u) Ticari gazete: Ticaret, endüstri, tarım ve mali işler ile uğraşan işadamlarının ve
teşekküllerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olan ve ekonomik, mali, sosyal konularla iş
hayatını ilgilendiren iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

ü) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın   sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişiliğin yetkili
organı tarafından yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca
belirlenen gerçek kişiyi,

v) Ulusal nitelikte radyo-televizyon yayını: Ülke nüfusunun asgarî yüzde yetmişine ve
Radyo Televizyon Üst Kurulunca belirlenen yerleşim yerlerine karasal ortamdan ulaştırılan yayın 
hizmetini,

y) Yabancı dilde yayın  : Günlük, haftalık, on beş günlük veya aylık periyotlarda yabancı
dilde yayımlanan süreli yayınlan,

z) Yayın   sahibi: 5187 sayılı Basın  Kanunu gereğince verilen beyannamede belirtilen gerçek
kişiyi veya tüzel kişi temsilcisini,

aa) Yaygın süreli yayın  : Tek bir Basın-Yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her
coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli
yayınlar ile haber ajanslarının yayınlarını,

bb) Yerel nitelikte radyo-televizyon yayın  ı: En fazla bir ilin sınırları içine karasal ortamdan
ulaştırılan yayın   hizmetini,

cc) Yerel süreli yayın  : Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir
veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,

çç) Yüzölçümü: Basılı olarak yayımlanan süreli yayınların sayfa eni, sayfa boyu ve sayfa
sayısının birbiriyle çarpılması sonucu bulunan rakamın metrekare cinsinden değerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Basın Kartının Niteliği, Basın Kartı Verilecek Kişilerde ve Basın  Yayın Kuruluşlarında Aranacak Şartlar Basın kartının niteliği

MADDE 5 - (1) Basın  kartı, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kişilere verilen
resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.

(2) Basın  kartı, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde süreli veya geçici olarak verilebileceği
gibi sürekli nitelik de kazanabilir.

Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar

MADDE 6 - (1) Basın  kartı talep edenlerim başvuruda bulunabilmeleri için;

a)    18 yaşını bitirmiş olması,

b)    En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c)    Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj,
hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira,
suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlan ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıkları ve
5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik
ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

d)    5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması,

e) Gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması, şarttır.

(2)    Basın  kartı talep eden süreli yayın   sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve
televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, enformasyon görevlilerinde ve bu Yönetmeliğin 11
inci maddesi uyarınca Basın  kartı talep edenlerde bu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e)
bentlerinde belirtilen şartlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı aracılığıyla
Basın  kartı talep edenlerde (d) bendinde belirtilen şart aranmaz.

(3)    Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca Basın  kartı talep edenlerde, bu maddenin
birinci fıkrasının (b) bendindeki şart aranmaz.

Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına Basın  kartı verilebilecek gazete ve
dergilerde aranan şartlar

MADDE 7 - (1) Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına Basın  kartı verilebilecek
gazete ve dergilerin;

a)    5187 sayılı Basın  Kanunu gereğince verilmiş beyannamede seçilen yayın   türünün, bu
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımına uygun olması,

b)    İlan, reklam, aynı mahiyetteki resim ve benzeri hazır kalıpların ve yan boşluklar toplam
alanının yüzölçümü 1.20 metrekareden az olmayan süreli yayınlarda bu yüzölçümünün yarısını,
yüzölçümü daha az olanlarda ise yüzölçümünün üçte birini geçmemesi ve her sayfanın yeniden
dizilip tertiplenmiş olarak basılması,

c)    Sözleşmeye bağlanmış, telif veya abonelik ücreti ödenmiş, kişi veya ajanslara ait her
türlü yazı, haber, resim gibi malzemelerin dışında sayfa düzeni, başlığı ve metinlerinin üçte
birinden fazlasının diğer bir yayından aynen alıntı olmaması,

ç) Abonelik yoluyla veya telif ücreti ödenmek suretiyle alıntı yapılmışsa alıntının hangi
yayından yapıldığının gösterilmesi,

d)    Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, 5187 sayılı Basın  Kanunu
gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla düzenli yayımlanması,

e)    Prova tezgahı, teksir, fotokopi makinesi veya yazıcıyla çoğaltılmamış olması,

f)    Yüzölçümü 2.25 metrekarenin üzerinde olanlar ve yayın   alanının birden fazla yerleşim
yerine sirayet etmesinden dolayı birkaç yerde baskı yapanlar hariç, yayın   yerlerindeki matbaalarda basılması,

g)    Yayınlanan her sayısından birer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde
yayımın yapıldığı il müdürlüğüne, il müdürlüğü bulunmayan illerde Genel Müdürlükçe belirlenen il

müdürlüğüne, Ankara’da ise Genel Müdürlüğe gönderilmesi, ayrıca elektronik ortamda Genel
Müdürlüğe iletilmesi,

ğ) 5187 sayılı Basın  Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen yayın   aralığının üç
aydan fazla olmaması,

h) Herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde rayiç bedel karşılığında satışa arzı,
zorunludur.

(2)    Değişik adla dahi olsa, aynı veya ayrı yerlerde yayımlanan iki ya da daha çok gazetede,
sözleşmeye bağlanmış, telif veya abonelik ücreti ödenmiş, kişi veya ajanslara ait her türlü yazı,
haber, resim gibi malzemelerin dışında, benzer yazı, fotoğraf, resim, roman veya başka edebî
ürünler gibi malzemeden sürekli olarak yararlanıldığı takdirde, bu gazetelerden başvurusu daha
önce olanından Basın  kartı başvurusu kabul edilebilir. Bu durumda, ortak olarak yararlanılan
malzemenin kullanma hakkının kendisine ait olduğunu iddia eden gazete, bu hususu ispatla
yükümlüdür.

(3)    Gazete ve dergilerinin yüzölçümlerinin hesaplanmasında Basın  İlan Kurumu tarafından
belirlenen hususlar da göz önünde bulundurulur.

Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına Basın  kartı verilebilecek haber ve
fotoğraf ajanslarında aranan şartlar

MADDE 8 - (1) Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına Basın  kartı verilebilecek
haber ve fotoğraf ajanslarının;

a)    Ürettikleri yayınların kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, 5187
sayılı Basın  Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla, düzenli yayımlanması veya elektronik ortamda iletilmesi,

b)    Çalışmalarının her sayısından birer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde
yayımın yapıldığı il müdürlüğüne, il müdürlüğü bulunmayan illerde Genel Müdürlükçe belirlenen il
müdürlüğüne, Ankara’da ise Genel Müdürlüğe gönderilmesi, ayrıca elektronik ortamda Genel
Müdürlüğe iletilmesi,

c)    Kadrosunda, daha önce Basın  kartı taşımış olan ve 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan
en az beş gazetecinin bulunması,

ç) Toplam günlük tirajı yüz elli binden az olmayan Basın-Yayın kuruluşu veya yaygın ya da
bölgesel nitelikte bir Basın-Yayın kuruluşu ile ücretli haber satış sözleşmesi yapmış olması,
zorunludur.

Yönetim kurulu başkanma ve çalışanlarına basın kartı verilebilecek özel radyo ve
televizyonlarda aranan şartlar

MADDE 9 - (1) Yönetim kumlu başkanma ve çalışanlarına basın kartı verilebilecek özel
radyo ve televizyonların;

a)    6112 sayılı Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak oluşturulan mevzuatta belirtilen yayın
tekniklerine uygun yasal yayın izinlerini almış olmaları,

b)    6112 sayılı Kanunda belirtilen yayın ilkelerine ve program tür ve oranlarına ilişkin
esaslara uygun yayın yapmaları,

c)    Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, düzenli yayın yapmaları,
zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türk Uyruklu Basın Çalışanlarına ve Enformasyon
Görevlilerine Verilecek Basın Kartları

Basın-Yayın  kuruluşlarında basın kartı verilebilecek unvanlar ve kontenjanlar
MADDE 10 - (1) Türk uyruklu çalışanlarına basın kartı verilebilecek olan Basın-Yayın
kuruluşlarına ait unvan ve kontenjanlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan listelerde gösterilmiştir.
Buna göre;

a)    Günlük siyasi gazetelere ait unvan ve kontenjanlara I sayılı listede,

b)    Haftalık siyasi gazete ve dergilere ait unvan ve kontenjanlara II sayılı listede,

c)    Siyasi olmayan gazete ve dergilere ait unvan ve kontenjanlara III sayılı listede,

ç) On beş gün veya daha fazla aralıklarla yayımlanan süreli yayınlara ait unvan ve
kontenjanlara IV sayılı listede,

d)    Anadolu Ajansına ait unvan ve kontenjanlara V sayılı listede,

e)    Anadolu Ajansı hariç haber ve fotoğraf ajanslarına ait unvan ve kontenjanlara VI sayılı listede,

f)    Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna ait unvan ve kontenjanlara VII sayılı listede,

g)    Özel radyo ve televizyonlara ait unvan ve kontenjanlara VIII sayılı listede,
yer verilmiştir.

Yabancı Basın-Yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu gazeteciler

MADDE 11 - (1) Başvuru sahibinin çalıştığı yabancı Basın -yayın kuruluşunun Türkiye’de
faaliyet göstermesi şartıyla yabancı basın yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu gazetecilere,
talep etmeleri halinde basın kartı verilebilir. Bu fıkra uyarınca basın kartı talep edenlerden her bir
Basın-Yayın  kuruluşu için en fazla bir kişi hakkında bekleme süresi uygulanmaz.

(2)    Yurt dışında Türkçe yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz
tarafından teyit edilen Basın -yavın kuruluşlarının Türk uyruklu veya 29/5/2009 tarihli ve 5901
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki sahiplerine ve çalışanlarından
birine, talep etmeleri halinde bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.

(3)    Yayın sahiplerinin Türk uyruklu veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci
maddesi kapsamında olması şartıyla yurtdışmda yabancı dilde yayın yapan Basın -yayın 
kuruluşlarının Türk uyruklu veya Türkiye menşeli sahiplerine ve çalışanlarından birine bekleme
süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.

(4)    Yabancı basın yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu veya 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki gazetecilerden üç aydan fazla olmamak
üzere geçici bir süre için görevli olarak Türkiye’ye gelenlere, görevlerini kanıtlamaları şartıyla,
basın kartı verilebilir.

(5)    Herhangi bir Basın-Yayın kuruluşuna tabi olmaksızın yurt dışında serbest gazetecilik
yapan Türk uyruklu gazetecilere, durumları ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit
edildiği takdirde, bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.

(6)    Yabancı Basın-Yayın kuruluşlarında çalışan ve bu maddenin birinci fıkrası kapsamına
girmeyen Türk uyruklu veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi
kapsamındaki gazetecilere, bulundukları ülkedeki büyükelçiliğimizin o Basın -yayın kuruluşunda
çalıştığına ilişkin teyidi ve olumlu mütalaası alınmak kaydıyla basın kartı verilebilir.

(7)    Bu madde uyarınca basın kartı verileceklerden istenecek belgeler ve bu kişilerin taşıması
gereken şartlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Basın-Yayın  ve Halkla İlişkiler
Başkanlığında basın kartı verilebilecek unvanlar

MADDE 12 - (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Basın-Yayın ve Halkla
İlişkiler Başkanlığında;

a) Basın-Yayın  ve Halkla İlişkiler Başkanı ve televizyon biriminden sorumlu başkan
yardımcısına,

b) Televizyonla ilgili kısım sorumlusu, yönetmen, spiker, muhabir, kameraman, fotoğrafçı,
sesçi ve resim seçici unvanlarıyla çalışanlara Basın  kartı verilebilir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda basın kartı verilebilecek unvanlar

MADDE 13 - (1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda;

a)    Başkan, Başkan Vekili ve Üst Kurul üyelerine,

b)    Basın  ve Halkla İlişkiler Müşavirine, Kamuoyu Yayın   Araştırma ve Ölçme Dairesi
Başkanma, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanına, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanma ve yukarıda belirtilen daire başkanlıklarında çalışan üst kurul uzmanlarına Basın  kartı verilebilir.

Basın  kartı verilebilecek kamu görevlileri ile Basın  mesleğini temsil edenler

MADDE 14 - (1) Basın bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla;

a)    Cumhurbaşkanlığında; Basın Başdanışmanına, Kurumsal İletişim Başkamna, İnternet
Yayını Müdürüne, Basın  Başdanışmanına bağlı olarak çalışmak ve en az beş yıl Basın  kartı taşımış
olanlara öncelik verilmek şartıyla bu birimde çalışan yirmi beş görevliye,

b)    Başbakanlıkta; Halkla İlişkiler Dairesi Başkanma, Basın  Başmüşavirine, sayıları yirmi
beşi aşmamak üzere Başbakanlık Müsteşarlığınca Başbakanlık Basın  Merkezi’nde basınla
doğrudan ilgili işlerde çalıştığı belirtilen enformasyon görevlilerine,

c)    Genelkurmay Başkanlığında; Basın  Yayın   Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanma ve
bu birimde çalışan yedi görevliye,

ç) Basın  ve halkla ilişkiler birimi kurulmuş bakanlıklarda; birimin amirine ve bakanların
Basın  müşavirlerinden ikisine,

d)    Valiliklerde, fiilen bu görevde bulunmaları şartıyla Basın  ve halkla İlişkiler müdürlerine
ve bu görevi vekaleten icra edenlere,

e)    Basın  ve halkla ilişkiler birimi kurmuş büyükşehir belediyelerinde; birimin amirine ve en
az beş yıl Basın  kartı taşımış olmak şartıyla bu birimde görev yapan bir görevliye,

1) Basın  İlan Kurumunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcılarına, illerde görevli şube müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile
görevli müdürlere,

g) İletişim fakültelerinin veya bu nitelikteki fakültelerin dekanları ve dekan yardımcıları ile
Basın -yayın  , gazetecilik, radyo-televizyon ve halkla ilişkiler bölüm başkanlanna,

ğ) Basın  kartı taşımakta iken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlere üyelikleri
süresince,

h) Bakanlar Kurulunca kamu yararına çalıştığı tespit edilen Basın  yayın   meslek
kuruluşlarında; genel başkana, genel başkan yardımcısına, genel sekretere ve idare müdürüne,

ı) Basın  yayın   kuruluşlarının çalışanlarca kurulmuş ve Basın  kartlı en çok üyeye sahip olan
sendikada, yönetim kurulunca yöneticiler arasından seçilen altı kişiye,

Basın  kartı verilebilir.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Basın  kartı verilebilecek unvanlar

MADDE 15 - (1) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde;

a)    Genel müdüre ve genel müdür yardımcılarına,

b)    1. hukuk müşaviri, daire başkanları, il müdürleri, Basın  müşavirleri ve Basın  ataşeleri ile
Genel Müdürlük birimlerinde fiilen görev yapan Basın  ve enformasyon uzmanlarına ve uzman
yardımcılarına,

c)    Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerinde fiilen görev yapan; hukuk müşavirlerine,
uzmanlara, şube müdürlerine, redaktörlere, mütercimlere, fotoğrafçılara, şeflere ve enformasyon
hizmeti yapan diğer görevlilere,

Basın  kartı verilebilir.

Basın  kartı başvurusu

MADDE 16 - (1) Basın  kartı başvurusu, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan
elektronik Basın  kartı beyannamesi doldurularak yapılır.

(2)    Başvurularda beyan esas olup başvuru sahibinden istenecek bilsi ve belgeler hakkında
19/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Hizmet-
lerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi esas alınır.

(3)    Elektronik ortamda doldurulan beyannamenin çıktısı, Basın-Yayın kuruluşlarının
sahipleri veya ticaret sicilinde kayıtlı yetkili kişilerince onaylanır. Ancak, Genel Müdürlük
tarafından oluşturulacak sisteme giriş için şifre alan ve bu sistemi kullanmak için Genel Müdürlük
tarafından belirlenecek şartları yerine getiren Basın-Yayın kuruluşlarının beyanname onayları
elektronik ortamda yapılır.

(4)    Elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin işlemler, Ankara’da ikamet ediliyor ise
Genel Müdürlük, il müdürlüğü bulunan illerde ikamet ediliyor ise ilgili il müdürlüğü, il müdürlüğü
bulunmayan illerde ikamet ediliyor ise Genel Müdürlükçe belirlenen il müdürlüğü tarafından
elektronik ortamda yürütülür.

(5)    5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme, başvuru sahibinden fiziksel
ortamda istenmez. Başvuru sahibinin sözleşmesindeki hususlar, elektronik ortamda doldurulan
beyannamede yer alan iş sözleşmesi bilgileri alanına yazılarak Genel Müdürlüğe iletilir.

(6)    Görevi gereği basın kartı talebinde bulunan kamu personeli, sözleşme yerine görevini
belirten belgeyi fiziksel ortamda ibraz eder.

(7)    İl müdürlükleri, başvuru ile ilgili mütalaalarını elektronik ortamda Genel Müdürlüğe
iletirler.

(8)    Başvuru sahibi, her işyeri ve unvan değişikliğinde başvurusunu yeniler.

(9)    Usulüne uygun olmayan veya gerçeğe aykırı doldurulduğu tespit edilen beyannameler
ile yapılmış başvurular yok hükmündedir.

Bekleme süreleri

MADDE 17 - (1) İlk defa basın kartı talebinde bulunanların bekleme süresi, basın kartı
başvurusunu elektronik ortamda usulüne uygun olarak tamamladıkları tarihten itibaren başlar.

(2)    Gazeteciler için bekleme süresi; meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından
mezun olanlar için altı, diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar
için dokuz, diğer ön lisans mezunları için on iki ve lise mezunlan için on sekiz aydır.

(3)    Basın -yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları
için bekleme süresi on iki aydır.

(4)    Başvuru sahipleri, bekleme süresinin bitimine bir ay kala basın kartı başvurusunu
yenilemek zorundadırlar.

(5)    Basın kartı almak için başvuran kişilerin durumu, bekleme süresinin bitimini takip eden
ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir.

(6)    Askerlikte geçen süre bekleme süresinden sayılmaz.

(7)    Göreve bağlı basın kartının;

a)    Bu Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinin birinci fıkralarının (a) bentlerinde, 14 üncü
ve 15 inci maddelerinde, bu Yönetmeliğe ekli V ve VII sayılı listelerin (A) sıralarında sayılanlara,

b)    Engellilik durumunun usulüne uygun olarak belgelendirilmesi koşuluyla, Basın -yayın 
kuruluşlarının engelli kontenjanlarında çalışan gazetecilerden birine,

c)    5953 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak en az beş yıl çalıştığını
belgelendirenlere,

verilmesi halinde bekleme süresi aranmaz.

(8)    Yabancı uyruklu basın mensubu sıfatıyla basın kartı taşımış olan gazetecilerden Türk
vatandaşlığına geçenlerin yabancı uyruklu olarak Basın  kartı taşıdıkları süreler bekleme süresinden
sayılır.

(9)    Başvuru sahiplerine bekleme süreleri ile ilgili yazılı bildirimde bulunulmaz. Ancak,
bekleme sürelerinin elektronik ortamda sorgulanması için gerekli teknik imkan sağlanır.

(10)    Bekleme süresi devam ederken meslekten ayrılan gazetecilerin bekleme süresi durur.
Duran bekleme süresi, bunların mesleğe geri dönmeleri halinde, yeniden Basın  kartı başvurusunda
bulundukları tarihten itibaren işlemeye devam eder.

(11)    Sahip, tüzel kişi temsilcisi veya yönetim kurulu başkanı unvanıyla bekleme süresi
devam edenlerin meslekten ayrılmaları halinde bekleme süresi kesilir. Bunların yeniden Basın  kartı
başvurularında bekleme süresi yeniden başlar.

(12)    Bekleme süresi aranmayan hallerde, Genel Müdürlüğün takdiri ile Basın  kartı
düzenlenebilir.

(13)    Bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinin bekleme süreleri ile ilgili hükümleri saklıdır.

İlk inceleme ve bilgi isteme

MADDE 18 - (1) Genel Müdürlük, basın kartı için başvuruda bulunanlar hakkında,
Komisyona katılan Basın  yayın   meslek kuruluşlarından, valiliklerden, Adli Sicil ve İstatistik Genel
Müdürlüğünden, il müdürlüklerinden, vergi dairelerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, Basın  İlan Kurumundan veya
gerekli gördüğü diğer kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir.

(2)    Toplanan bilgi ve belgelerden, bu Yönetmeliğin 6 nci maddesinde aranan şartları
taşımadığı Genel Müdürlükçe tespit edilenlerin talepleri reddedilir. Engel durumun ortadan
kalkması halinde, yeniden başvuru yapılabilir.

(3)    Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu, usulüne uygun başvuruda bulunmuş
ve Basın  kartı almasına engel bir durumu olmadığı tespit edilmiş kişilere ait bilgi, belge, beyanname ve eklerini içeren dosya Komisyona intikal ettirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Basın  Kartı Komisyonunun Oluşumu, Çalışma ve Karar Alma Usulleri ile Kartların
Sahiplerine Ulaştırılması

Basın  Kartı Komisyonunun oluşumu

MADDE 19 - (1) Komisyon;

a)    Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

b)    Basın-yayın   meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak
üzere, süreli yayın organları sahip ve/veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarından basın
kartı sahibi en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşunca belirlenecek iki, üye sayısı bakımından
ikinci sıradaki meslek kuruluşunca belirlenecek bir üye,

c)    2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci
maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak toplantıda Anadolu gazete sahipleri arasından seçilecek
temsilcilerden teşekkül edecek üç üye,

ç) Sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Genel Müdürlükçe seçilecek bir üye,

d)    Basın-Yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak
üzere, 6112 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren radyo ve/veya televizyon kuruluşlarının
yönetim kurulu başkanları veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarından en fazla üyesi
bulunan meslek kuruluşunca belirlenecek bir üye,

e)    Basın-Yayın  meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak
üzere, ulusal düzeyde yayın yapan televizyonları temsil eden meslek kuruluşlarından en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşunca belirlenecek bir üye,

f)    Basın kartı sahibi gazeteciler arasından Genel Müdürlükçe seçilecek bir üye,

g)    Basın kartı sahibi gazeteci üyesi en çok bulunan iki sendika tarafından belirlenecek birer üye,

ğ) İletişim Fakültesi dekanları arasından Genel Müdürlükçe belirlenecek bir üye, olmak üzere, toplam on beş üyeden oluşur.

(2)    Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir
nedenle üyeliğin boşalması veya temsil ettikleri kuruluşların faaliyetlerinin sona ermesi halinde,
boşalan üyenin süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir.

(3)    Komisyon ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve bir başkan
vekili seçer. Genel Müdürlüğü temsil eden üyelerden biri raportörlük görevini üstlenir.

(4)    Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine göre Basın -yayın 
meslek kuruluşlarını temsil edecek olan üyeler, en az beş yıldır basın kartı taşımakta olan meslek
mensupları arasından seçilirler.

(5)    Üyelerin görev süresince temsil ettikleri kuruluşların üye sayılarında meydana
gelebilecek değişiklikler dikkate alınmaz.

Komisyonun toplanması, çalışma ve karar alma usulleri

MADDE 20 - (1) Komisyon Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine yılda en az üç defa olağan
olarak toplanır. Ancak, ihtiyaç halinde Genel Müdürlüğün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

(2)    Komisyon toplantıları, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile yapılır. Kararlar,
toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3)    İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı en geç on beş
gün içinde yapılır. İkinci toplantının tarihi, ilk toplantıya katılan üyeler tarafından salt çoğunlukla
belirlenir. İkinci toplantıda üçte iki çoğunluk aranmaz.

(4)    Komisyon toplantısına en az üç gün kala Komisyonda görüşülecek dosyalar
kesinleştirilerek, listeler Komisyon üyelerine elektronik posta veya faks yolu ile bildirilir. Listeler
kesinleştirildikten sonra ekleme ve çıkarma yapılamaz.

(5)    Komisyon, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, mesleki çalışmalarını ve
mensubu bulunduğu basın yayın kuruluşunun niteliklerini değerlendirerek, talep sahibinin Basın
kartı alıp alamayacağına karar verir. Fiziksel ortamdaki mesleki çalışmalar, Genel Müdürlüğün
belirleyeceği bir yöntemle elektronik ortamda iletilebilir.

(6)    Komisyon üyeleri, gündeme alman her başvuru ile ilgili olarak kabul, şartlı kabul, iade
ya da ret yönünde bir karar verir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

(7)    Komisyon kararları bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantıya katılan üyeler
tarafından imza altına alınır. Şartlı kabul, iade veya ret yönünde oy kullanan üyelerin gerekçeli
kararlan tutanağa eklenir.

(8)    Komisyon, en az üçte bir üyesinin gerekli görmesi halinde, talep sahibini davet ederek
mesleki çalışmaları hakkında bilgi isteyebilir.

(9)    Komisyonca alman kararlar, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

Kartların sahiplerine ulaştırılması

MADDE 21 - (1) Genel Müdürlük onayım takiben düzenlenen Basın  kartları, Ankara’da
Genel Müdürlük, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde Genel Müdürlükçe
belirlenen il müdürlükleri aracılığı ile sahiplerine teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Nitelikte Basın Kartı

Sürekli nitelikte basın kartı başvurusu

MADDE 22- (1) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde sayılan basın kartı alabilecek görev
ve unvanlarda görev yapmış veya yapmakta olmaları ve 6 ncı maddesindeki nitelikleri taşımaları
şartıyla;

a)    En az on sekiz yıl basın kartı taşımış olanlar,

b)    En az on yıl 5953 sayılı Kanuna göre sözleşmeyle çalışmış, bir süre basın kartı taşımış ve
sigorta primleri yatırılmış olmak şartlarıyla, tamamında basın kartı taşımamakla birlikte en az yirmi
yıl 5953 sayılı Kanun kapsamındaki işlerde sözleşmeli ya da sözleşmesiz fiilen çalışanlar,

c)    İlgili mevzuat hükümlerince gazeteciliğe devam edemeyecek derecede malûl oldukları
sabit olanlar, sürekli nitelikte basın kartı almak için başvurabilirler.

(2)    Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin hesabında, bu Yönetmeliğin 27 nci
maddesi uyarınca basın kartı taşman dönemlere ait toplam sürenin en fazla on sekiz ayı dikkate
alınır.

(3)    Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca sürekli nitelikte basın kartı almak için
başvuruda bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e)
bentleri hükümleri uygulanmaz.

(4)    Yabancı uyruklu olanlara sürekli nitelikte basın kartı verilmez.

(5)    Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısına bu göreve atandığında ve
Genel Müdürlük görevine asaleten atanmış olanlara görevlerinin bitiminde sürekli nitelikte basın
kartı verilir.

Sürekli nitelikte basın kartı başvurularının incelenmesi

MADDE 23 - (1) Genel Müdürlük, başvuru sahibi ile ilgili gerekli gördüğü bilgi ve
belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.

(2) Genel Müdürlükçe, toplanan bilgi ve belgelere göre nitelikleri bu Yönetmeliğin 6 ncı ve
22 nci maddelerine uygun olan başvuru sahiplerinin dosyaları, mesleki çalışmaları, varsa basılmış
eserleri ve ödül belgeleriyle birlikte Komisyona gönderilir.

Sürekli nitelikte basın kartı başvurularının Komisyonda değerlendirilmesi ve
kartların sahiplerine ulaştırılması

MADDE 24 - (1) Komisyon, gönderilen dosyalarda eksik gördüğü bilgi ve belgeleri, Genel
Müdürlük aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardan veya doğrudan talep sahibinden isteyebilir.

(2)    Komisyon, başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini
değerlendirerek sürekli nitelikte basın kartı taşıyıp taşımayacağına karar verir. Bu konuda takdir
yetkisine sahip bulunan Komisyonun kararları, Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra kesinleşir
ve ilgiliye duyurulur.

(3)    Komisyonca reddedilen sürekli nitelikte basın kartı talepleri, yeniden başvuru halinde,
kararın verilişini takip eden üçüncü Komisyon toplantısında tekrar görüşülebilir.

(4)    Sürekli nitelikte düzenlenmiş basın kartı, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde
belirlenen usulde sahiplerine ulaştırılır.

Sürekli nitelikte Basın  kartının iptali

MADDE 25 - (1) Sürekli nitelikte Basın  kartı sahibinin;

a)    Basın meslek onurunu zedeleyecek işler yaptığı, davranışlarda bulunduğu veya
alışkanlıklar edindiği,

b)    Bu Yönetmeliğin 6 nci maddesinin (c) ve (ç) bentlerine aykırı duruma düştüğü, hallerde sürekli nitelikte basın kartı, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Komisyonca iptal edilir ve iptal kararı Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

ALTINCI BÖLÜM
Bildirim Zorunluluğu, Gazetecilerin Geçici İşsizlik Hali, Basın  Kartının İade ve İptal
Edileceği Haller ile İptalin Sonuçları
İşten ayrılma veya unvan değişikliğinde bildirim zorunluluğu

MADDE 26 - (1) Basın  kartı taşıyan veya Basın  kartı talebinde bulunmuş kişilerin, beyan
ettikleri işyerlerinden ayrılmaları veya görev unvanlarının değişmesi halinde durum, Basın -yayın 
kuruluşu sahipleri ve kişiler tarafından işten ayrılış veya değişiklikten itibaren bir ay içinde, Genel
Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(2) Genel Müdürlük, bu maddeye göre yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda
yapılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.

Gazetecilerin geçici işsizlik hali

MADDE 27 - (1) Emeklilik hakkını elde edememiş Basın  kartı sahibi gazetecilerin
işlerinden ayrılmaları halinde, ayrılış tarihinden itibaren bir ay içinde işsiz olduklarını beyan etmiş
olmaları şartıyla;

a)    Beş yıla kadar Basın  kartı taşımış olanlara dokuz ay,

b)    Beş ila on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara on iki ay,

c)    On yıldan fazla Basın  kartı taşımış olanlara on sekiz ay, süre ile serbest Basın  kartı verilebilir.

(2)    Bu süreler, gazetecinin işten ayrıldığı tarihten başlar. Ancak, işten ayrıldığı son basın
yayın   kuruluşunda geçen çalışma süresini aşamaz.

(3)    Bu madde hükümlerine göre Basın  kartı talep edenlerin en son ayrıldıkları Basın  yayın 
kuruluşunda asgari bir yıl süreyle çalışmış olmaları şarttır.

(4)    Bu madde hükümlerinden faydalanmak isteyen Basın  mensuplarının Basın  yayın
kuruluşlarında fiilen çalışırken işten ayrılmaları şarttır.

Basın kartının iade edilmesi gereken haller

MADDE 28 - (1) Basın  kartı;

a)    İşyeri veya görev unvanının değişmesi,

b)    Askerlik, emeklilik ve benzeri nedenlerle işten ayrılma,

c)    Basın kartı alma hakkı bulunmayan başka bir göreve atanma,

ç) Basın-Yayın kuruluşlarının başkasına devri veya yayın  a son vermesi,

d)    Belirli bir süre için verilmiş ise bu sürenin sona ermesi,

e)    Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hariç diğer bentler
uyarınca kartın iptal edilmesi, hallerinde bir ay içinde Genel Müdürlüğe iade edilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanların yeniden Basın  kartı
talep etmeleri halinde, ellerindeki Basın  kartı yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerliliğini korur.

Basın  kartının iptal edileceği haller

MADDE 29 - (1) Basın  kartı sahibinin;

a)    Bu Yönetmeliğin 6 nci maddesinde sayılan niteliklere sahip olmadığının veya bu
nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması,

b)    Sahibi veya bağlı bulunduğu Basın-Yayın kuruluşunun, bu Yönetmelikte sayılan
niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması,

c)    Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan bildirim zorunluluğunu yerine getirmemesi,

ç) Gerçeğe aykırı bilgiler içeren beyanda bulunması veya bu nitelikteki bir beyanının onaylanması,

d)    Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereği iade etmesi gereken basın kartım süresinde iade
etmemesi,

e)    Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre serbest basın kartı verilmiş gazetecinin
çalışmaya başlaması,

f)    Basın kartını veya basın trafik kartını bir başkasına kullandırması,

g)    Basın kartının veya basın trafik kartının zayi olması, hallerinde, basın kartı ve varsa basın trafik kartı Genel Müdürlükçe    derhal    iptal    edilir.

(2) Bu maddeye göre yapılan iptal işlemi hakkında, Genel Müdürlükçe gerekli görülen
kamu kurum ve kuruluşları ile Basın-Yayın meslek kuruluşlarına bilgi verilir.

Basın kartının iptal edilmesinin sonuçları

MADDE 30 - (1) Basın kartının;

a)    Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) ve (b) bendleri uyarınca iptali halinde, kart
almaya engel durum ortadan kalksa dahi iptal tarihinden itibaren bir yıl,

b)    Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (ç) bendi uyarınca iptali    halinde,    iptal    tarihinden itibaren beyanname sahibi için üç yıl, onaylayan için bir yıl,

c)    Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c), (d), (e) ve (f) bendleri uyarınca iptali halinde,
iptal tarihinden itibaren altı ay, geçmedikçe yeniden basın kartı verilmez.

(2)    Bu süreler dolduktan sonra yeniden kart alınmak istenirse usulüne uygun olarak yeni bir
başvuru yapılması gereklidir. Yeni başvuru, iptal edilen basın kartının iade edilmesi şartıyla
geçerlilik kazanır.

(3)    Bu başvurunun yapıldığı tarih, birinci fıkra uyarınca yapılacak işlemler açısından basın
kartının iptal tarihi olarak kabul edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Gazetecilere Verilecek Basın Kartları

Basın kartı verilebilecek yabancı uyruklu gazeteciler

MADDE 31 - (1) Talepleri halinde;

a)    Yabancı Basın-Yayın  kuruluşlarını temsilen Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren
veya geçici olarak Türkiye’ye gelen,

b)    Türkiye’de yaygın süreli yayınlar ile ulusal ve uluslararası nitelikte yayın yapan radyo ve
televizyon kuruluşlarında çalışan, yabancı uyruklu basın-yayın   çalışanlarına, en fazla verildiği yılın sonuna kadar geçerli
olmak üzere, görev süresine bağlı basın kartı verilebilir.

(2)    Basın  kartının verilip verilmemesi hususunda Genel Müdürlüğün takdir yetkisi vardır.

(3)    Türk vatandaşlığının yanı sıra başka ülke vatandaşlıklarını da taşıyan gazeteciler, bu
Yönetmelik açısından Türk uyruklu kabul edilirler.

Yabancı uyruklu gazetecilerin basın kartı başvurusu

MADDE 32 - (1) Basın  kartı talep eden yabancı uyruklu gazeteciler tarafından, Genel
Müdürlük internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu usulüne uygun olarak doldurulur ve
aşağıda belirtilen;

a)    Basın-Yayın kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini ve hizmet-ücret ilişkisini gösteren belge,

b)    Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından aldıkları Basın
mensubu olduklarına ilişkin vize ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldıkları
çalışma vizesi,

c)    Bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki
büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubu,

ç) Pasaportlarının vize ve kimlik sayfalarının fotokopisi,

d)    Bir adet vesikalık fotoğrafları, sisteme yüklenir. Başvuru sahiplerince belgelerin asılları Ankara’da Genel Müdürlüğe, il
müdürlüğü bulunan illerde il müdürlüğüne, diğer illerde ise Genel Müdürlükçe belirlenen il
müdürlüğüne verilir.

(2) Geçici bir süre ile görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen gazeteciler, akreditasyon formu
ekinde, bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin yanında görev
sürelerini, Türkiye’deki çalışma alan ve konularını belirten görevlendirme belgesini de ibraz

ederler. Bunlara, görev sürelerine bağlı olarak üç ayı geçmemek üzere basın kartı verilebilir. Bu
süre, talep edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

(3)    Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığıyla başvuran basın
mensuplarından bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki belge istenmez.

(4) İl müdürlükleri kendilerine yapılan başvurularda, başvuru sahibi hakkındaki
mütalaalarını Genel Müdürlüğe gönderirler.

Yabancı uyruklu gazeteciler için basın kartı kontenjanı

MADDE 33 - (1) Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren her bir yabancı haber ve
fotoğraf ajansı ile televizyon kuruluşunun yabancı uyruklu çalışanlarından en çok yedi, bunların
dışındaki yabancı Basın-Yayın  kuruluşu çalışanlarından en çok üç kişiye basın kartı verilebilir.

(2)    Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı kontenjanlar, yerli Basın-Yayın kuruluşlarında
çalışan yabancı uyruklu gazeteciler için de uygulanır.

(3)    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile Anadolu Ajansının yabancı uyruklu çalışanları
hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Kartların iadesi ve iptali

MADDE 34 - (1) Yabancı uyruklu gazeteci, görevinin sona ermesi, kurum değişikliği veya
ikametgâh adresi değişikliği hallerinde basın kartını iade etmek zorundadır. Bu zorunluluğa
uymayanların kartları iptal edilir.

(2) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü hallerde yabancılara verilen basın kartını iptal
edebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Her yılın sonunda bildirim

MADDE 35 - (1) Genel Müdürlük, basın kartlarının geçerliliğini koruyup korumadığının
tespiti amacıyla her yılın sonunda vize işlemi yapar.

(2)    Basın-Yayın kuruluşları, basın kartı taşıyan mensuplarını gösteren ve yetkililerince
onaylanmış listeleri her yılın aralık ayında Genel Müdürlüğe gönderirler.

(3)    Genel Müdürlük, yıllık vize işlemlerinin yapılabilmesi için mesleki çalışmaların
gönderilmesini de isteyebilir.

(4)    Bu maddenin ikinci fıkrasına göre hazırlanacak listelerde gazetecinin adı-soyadı, görev
unvanı ve Basın  kartı numarası bilgileri ile sözleşmesinin veya varsa toplu sözleşmenin geçerliliğini
koruduğuna dair kaydın bulunması şarttır.

(5)    Gerekli bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan basın-yayın   kuruluşu
sahibi Genel Müdürlükçe uyarılır. Bu uyarıya rağmen on beş gün içinde istenilenlerin yerine
getirilmemesi halinde bu Basın-Yayın kuruluşu sahibi ve çalışanlarının Basın  kartları vize edilmez.

(6)    Genel Müdürlük, bu madde uyarınca yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda
yapılmasını zorunlu kılabilir.

Genel kart değişimi

MADDE 36 - (1) Genel Müdürlük genel kart değişimine karar verebilir.

(2)    Kart değişikliğini düzenleyen genelge, yeni Basın  kartı örneği ve imza sirküleri ile
birlikte valiliklere, il müdürlüklerine, Basın-Yayın meslek kuruluşlarına ve gerekli görülen diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir.

(3)    Genel kart değişimi, Genel Müdürlük internet sitesi, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur. Bu duyuru üzerine Basın  kartı sahipleri, bu Yönetmeliğin
16 nci maddesinde belirlenen usul ve belgelerle başvururlar.

(4)    Kart değişikliğini takiben, yeni basın kartı alanların ad-soyad ve mensubu oldukları
Basın-Yayın kuruluşunu gösterir listeler, Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

Basın  trafik kartı

MADDE 37 - (1) Basın  kartı sahiplerine talepleri halinde basın trafik kartı verilebilir.

(2) Basın  trafik kartının verilmesi, kullanılması, sağlayacağı kolaylıklar ve gerektiğinde geri
alınmasına ait usul ve esaslar, Genel Müdürlük ve Emniyet Genel Müdürlüğünce birlikte tespit
edilir.

Basın  kartının kaybedilmesi veya yıpranması

MADDE 38 - (1) Basın  kartını kaybedenler veya Basın  kartı yıprananlar, bu Yönetmeliğin
16 nci maddesinde belirtilen yetkili mercilere yapacakları başvuru ile Basın  kartı talep edebilirler.

(2)    Basın  kartım kaybedenler, durumu ilan ettirdikleri gazete nüshası ile halen çalıştıklarını
belirten belgeyi başvurularına eklerler.

(3)    Kayıp veya yıpranma nedeniyle basın kartı talebi, bir takvim yılı içinde en çok iki defa
yapılabilir.

Basın  kartına benzer kart düzenleme

MADDE 39 - (1) Genel Müdürlükçe verilen basın kartlarına dizgi, fon, tertip, şekil ve renk
bakımından benzer kart düzenlemiş ve/veya bu kartları kullanmış olanlara, şartları taşısalar dahi
Basın  kartı verilmez. Düzenleyenlerin basın kartı var ise, bu kartlar derhal iptal edilir.

(2) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır.

Basın  kartının geçerlilik süresi

MADDE 40 - (1) Göreve bağlı olarak düzenlenen Basın  kartlarının azami geçerlilik süresi
üç yıldır. Geçerlilik süresi dolan Basın  kartı sahiplerinden aynı şartlarla gazetecilik mesleğine
devam edenlerin kartları, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde yenilenir.

(2) Bu Yönetmeliğin 28 inci, 29 uncu ve 34 üncü madde hükümleri saklıdır.

Saklı haklar

MADDE 41 - (1) Bundan önceki Yönetmeliklere dayanılarak;

a)    Usulünce verilmiş olan Basın  şeref kartı ile sürekli nitelikte Basın  kartı sahiplerinin,

b)    Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki diğer şartlan taşımaları kaydıyla, asgari öğrenim
şartını taşımamalarına rağmen Basın  kartı alanların, hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 42 - (1) 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın
Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut Komisyon

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül
etmiş olan Komisyonun görev süresi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde sona erer.

Yürürlük

MADDE 43 - (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımı
tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu
Bakan yürütür.

EKLER

I SAYILI LİSTE

Günlük Siyasi Gazetelerde Basın  Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A.    UNVANLAR

1.    İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2.    Genel yayın   yönetmeni veya genel yayın   koordinatörü veya genel yayın   müdürü veya
yayın   yönetmeni,

3.    Genel müdür veya genel koordinatör veya müessese müdürü veya idare müdürü,

4.    Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu
müdür,

5.    Yazı işleri müdürü,

6.    Gece yazı işleri sorumlusu,

7.    İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber
bölüm şefi,

8.    Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, fınans, magazin, eğitim, spor,
kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya
haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya
şefi,

9.    Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,

10.    Muhabir,

11.    Foto muhabiri,

12.    Temsilci muhabir,

13.    Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafıker,

14.    Karikatürist,

15.    Ressam,

16.    Okur temsilcisi,

17.    Bölge veya il temsilcisi,

B.    KONTENJANLAR

1.    Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1,20 metrekareden fazla olanların;

a.    Yurtiçi bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması yapılmaz.

b.    Yaygın ve bölgesel gazetelerin yurtdışı bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması
yapılmaz.

c.    Yerel gazetelerin yurtdışı bürolarında çalışanların en fazla yüzde yirmi beşine Basın
kartı verilir.

2.    Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare aralığında olan yerel
gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 8 çalışanına Basın  kartı verilir.

3.    Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare aralığında olan yerel
gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 3 çalışanına Basın  kartı verilir.

4.    Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,40 metrekare ile 0,59 metrekare aralığında olan yerel
gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 1 çalışanına Basın  kartı verilir.

5.    Yüzölçümü 0,39 metrekare veya daha az olan yerel gazeteler, 1,19 metrekare veya daha
az olan yaygın ve bölgesel gazetelerden Basın  kartı başvurusu kabul edilmez.

6.    Yüzölçümü 1,19 metrekare veya daha az olanların yurtdışı bürolarında çalışanlara Basın
kartı verilmez.

II SAYILI LİSTE

Haftalık Siyasi Gazete ve Dergilerde Basın  Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A.    UNVANLAR

1.    İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2.    Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya
yayın yönetmeni,

3.    Genel müdür veya genel koordinatör veya müessese müdürü veya idare müdürü,

4.    Gazetenin yayımlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya
sorumlu müdür,

5.    Yazı işleri müdürü,

6.    Gece yazı işleri sorumlusu,

7.    İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber
bölüm şefi,

8.    Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, fmans, magazin, eğitim, spor,
kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya
haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya
şefi,

9.    Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,

10.    Muhabir,

11.    Foto muhabiri,

12.    Temsilci muhabir,

13.    Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafıker,

14.    Karikatürist,

15.    Ressam,

16.    Okur temsilcisi,

17.    Bölge veya il temsilcisi,

B.    KONTENJANLAR

1.    Gazetelerde:

a.    Yüzölçümü toplamı 3,60 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi
temsilcisi ile 25 çalışanına Basın  kartı verilir. Bu kontenjan uygulamasında yurtdışı
bürolarında çalışanlar da göz önünde bulundurulur.

b.    Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare ile 3,59 metrekare arasında olanların sahibi veya
tüzel kişi temsilcisi ile 10 çalışanına Basın  kartı verilir.

c.    Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya
tüzel kişi temsilcisi ile 3 çalışanına Basın  kartı verilir.

d.    Yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare arasında olanların sahibi veya
tüzel kişi temsilcisi ile 1 çalışanına Basın  kartı verilir.

e.    Yüzölçümü toplamı 0,59 metrekare veya daha az olanlardan Basın  kartı başvurusu
kabul edilmez.

f.    Yüzölçümü toplamı 3,59 metrekare veya daha az olanların yurtdışı bürolarında
çalışanlara Basın  kartı verilmez.

2.    Dergilerde:

a.    Sayfa sayısı 100 veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 25
çalışanına Basın  kartı verilir.

b.    Sayfa sayısı 60 ile 99 arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 9
çalışanına Basın  kartı verilir.

c.    Sayfa sayısı 30 ile 59 arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 2
çalışanına Basın  kartı verilir.

d.    Sayfa sayısı 29 veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

e.    Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

III SAYILI LİSTE

Siyasi Olmayan Gazete ve Dergilerde Basın  Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A.    UNVANLAR

1.    İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2.    Genel yayın   yönetmeni veya genel yayın   koordinatörü veya genel yayın   müdürü veya
yayın   yönetmeni,

3.    Genel müdür veya genel koordinatör veya müessese müdürü veya idare müdürü,

4.    Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu
müdür,

5.    Yazı işleri müdürü,

6.    Gece yazı işleri sorumlusu,

7.    İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber
bölüm şefi,

8.    Haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,

9.    Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,

10.    Muhabir,

11.    Foto muhabiri,

12.    Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafıker,

13.    Karikatürist,

14.    Ressam,

15.    Okur temsilcisi,

B.    KONTENJANLAR

1. Günlük Gazetelerde:

a.    Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi
temsilcileri ile 25 çalışanına Basın  kartı verilir.

b.    Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya
tüzel kişi temsilcileri ile 4 çalışanına Basın  kartı verilir.

c.    Yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare arasında olanların sahibi veya

tüzel kişi temsilcileri ile 1    çalışanına Basın  kartı verilir.

d.    Yüzölçümü toplamı 0,59    metrekare veya daha az olanlardan    Basın     kartı    başvurusu

kabul edilmez.

e.    Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

2. Haftalık Gazetelerde:

a.    Yüzölçümü toplamı 3,60 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi
temsilcileri ile 14 çalışanına Basın  kartı verilir.

b.    Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare ile 3,59 metrekare arasında olanların sahibi veya
tüzel kişi temsilcileri ile 5 çalışanına Basın  kartı verilir.

c.    Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya

tüzel kişi temsilcileri ile 2    çalışanına Basın  kartı verilir.

d.    Yüzölçümü toplamı 0,79    metrekare veya daha az olanlardan    Basın     kartı    başvurusu

kabul edilmez.

e.    Yurtdışı bürolarında çalışanlara Basın  kartı verilmez.

3. Dergilerde:

a.    Sayfa sayısı 100 veya daha fazla olanların sahipleri veya tüzel kişi temsileri ile 14
çalışanına Basın  kartı verilir.

b.    Sayfa sayısı 60 ile 99 arasında olanların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 5
çalışanına Basın  kartı verilir.

c.    Sayfa sayısı 30 ile 59 arasında olanların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 2
çalışanına Basın  kartı verilir.

d.    Sayfa sayısı 29 veya daha az olanlardan Basın  kartı başvurusu kabul edilmez.

e.    Yurtdışı bürolarında çalışanlara Basın  kartı verilmez.

IV SAYILI LİSTE

On Beş Gün ve Daha Fazla Aralıklarla Yayınlanan Gazete ve Dergilerde Basın Kartı
Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A.    UNVANLAR

1.    İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2.    Yayın yönetmeni,

3.    Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu
müdür,

4.    Yazı işleri müdürü,

5.    İstihbarat ve haber bölüm şefi,

6.    Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, fınans, magazin, eğitim, spor,
kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya
haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya
şefi,

7.    Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,

8.    Muhabir,

9.    Foto muhabiri,

10.    Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafıker,

11.    Karikatürist,

12.    Ressam,

B.    KONTENJANLAR

1. Gazetelerde:

a.    On beş günde bir ve aylık aralıklarla yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 1,60
metrekare veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 7 çalışanına
Basın  kartı verilir.

b.    Aylık, iki aylık ve üç aylık aralıklarla yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 2,40
metrekare veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 4 çalışanına
Basın  kartı verilir.

c.    On beş günde bir ve aylık aralıklarla yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 1,59
metrekare veya daha az, aylık, iki aylık ve üç aylık aralıklarla yayın yapanlarda
yüzölçümü toplamı 2,39 metrekare veya daha az olanlardan Basın  kartı başvurusu
kabul edilmez.

d.    Yurtdışı bürolarında çalışanlara Basın  kartı verilmez.

e.    Üç aydan fazla aralıklarla yayımlananlardan, gelen Basın  kartı başvuruları kabul
edilmez.

2. Dergilerde:

a.    Sayfa sayısı 120 veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 15
çalışanına Basın  kartı verilir.

b.    Sayfa sayısı 80 ile 119 arasında olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 9
çalışanına Basın  kartı verilir.

c.    Sayfa sayısı 50 ile 79 arasında olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 2
çalışanına Basın  kartı verilir.

d.    Sayfa sayısı 49 veya daha az olanlardan gelen Basın  kartı başvuruları kabul edilmez.

e.    Yurtdışı bürolarında çalışanlara Basın  kartı verilmez.

V    SAYILI LİSTE

Anadolu Ajansında Basın  Kartı Alabilecek Unvanlar

A.    Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, genel yayın 
yönetmeni, haber akademisi koordinatörü, Türkiye Haberleri Yayın   Yönetmeni,
Uluslararası Haberler Yayın   Yönetmeni, Görsel Haberler Yayın   Yönetmeni, Ekonomi -
Finans Flaberleri Yayın   Yönetmeni, Spor Haberleri Yayın   Yönetmeni, Yeni Medya
Haberleri Yayın   Yönetmeni, genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler, haber
akademisi koordinatör yardımcısı,

B.    Türkiye Haberleri, Uluslararası Haberler, Görsel Haberler, Ekonomi-Finans Haberleri, Spor
Haberleri ve Yeni Medya Haberleri yayın   yönetmenleri ile yurtdışı bölge direktörlerine
bağlı çalışmak kaydıyla; editörler, editör yardımcıları, haber yayın   yönetmenleri, görüntü
yönetmenleri, bölge müdürleri, bölge haber müdürleri, başmuhabirler, başfoto muhabirleri,
başkameramanlar, muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, yardımcı muhabirler,
yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar ve fınans, idari işler, insan kaynakları,
pazarlama ve satış, kurumsal iletişim, bilgi ve iletişim teknolojileri direktörlerine bağlı
çalışmamak şartıyla; başgrafıkerler, grafıkerler ve yardımcı grafıkerler.

VI    SAYILI LİSTE

Haber ve Fotoğraf Ajanslarında Basın  Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A. UNVANLAR

1.    İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2.    Genel yayın   yönetmeni veya genel yayın   koordinatörü veya genel yayın   müdürü veya
yayın yönetmeni,

3.    Genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü veya genel koordinatör,

4.    Ajansın idare yerinde oturması şartıyla; sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu
müdür,

5.    Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, fmans, magazin, eğitim, spor,
kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya
haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya
şefi,

6.    Haberlerle ilgili bölge temsilcisi veya il temsilcisi,

7.    Şube müdürü,

8.    Şube müdür yardımcısı,

9.    İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat hölüm şefi ve haber
bölüm şefi,

10.    Muhabir,

11.    Foto muhabiri.

12.    Haber kameramanı,

13.    Sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafıker,

B. KONTENJANLAR

1.    En az on adet günlük siyasi yaygın, bölgesel gazete veya beş adet yaygın nitelikteki
radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yapan ve kadrosunda
daha önce Basın  kartı taşımış olup 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az on
gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajanslarda kontenjan sınırlaması yoktur.
Bunların yurtdışı bürolarında çalışanlara da Basın  kartı verilir.

2.    Günlük fiili satış toplamı iki yüz elli binden az olmayan günlük siyasi gazetelerle veya
yaygın nitelikte yayın yapan iki adet radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya
fotoğraf sözleşmesi yaptığını ve kadrosunda daha önce Basın  kartı taşımış olup 5953
sayılı Kanun kapsamında çalışan beş gazeteci bulundurduğunu belgelendiren ajansların
sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 18 çalışanına Basın  kartı verilir. Bunların yurtdışı
bürolarında çalışanlara Basın  kartı verilmez.

3.    Bin adet ücretli abonesi olan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış ve 5953 sayılı
Kanun kapsamında çalışan en az üç gazeteci çalıştırdığını belgelendiren ticari ve
ekonomik haber veya fotoğraf ajanslarının sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 13
çalışanına basın kartı verilir. Bunların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı
verilmez.

VII SAYILI LİSTE
Türkiye Radyo Televizyon Kuruntunda Basın  Kartı Alabilecek Unvanlar

A.    Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile Haber ve Spor
Yayınları, Televizyon, Radyo, Dış Yayınlar Dairelerinde daire başkanları ve Yayın
Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, yurt
dışı büroları temsilcileri, kanal koordinatörleri, kanal koordinatör yardımcıları ve kanal
haber müdürleri,

B.    Basın  ve yayın işlerinden sorumlu müdürler (Teknik ve İdari İşler hariç),

C.    Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında; başkan yardımcıları, haber koordinatörleri
ve yardımcıları ile müdürler (Teknik ve İdari İşler hariç),

Ç. Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcıları ve yayın denetmenleri,

D.    Televizyon. Radyo ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında; başkan yardımcıları ile
müdürlere ve müdür yardımcılarına (Teknik ve İdari İşler hariç),

E.    TRT Müdürlüklerinde; TRT Müdürüne ve Haber Hizmetlerinden Sorumlu Müdür
Yardımcısına, Radyo Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına, Televizyon
Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına,

F.    Bölgesel radyoların radyo hizmetlerinden sorumlu müdür ve yardımcılarına, kanal
koordinatörlerine ve koordinatör yardımcılarına.

G.    20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, haber program
üretimi ve yayım kapsamındaki işlerde çalışan; (her türlü idari işler, sosyal işler, kütüphane,
reklam, teknik hizmetler, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) müdür ve müdür
yardımcıları, yardımcı prodüktörler, prodüktörler, şef prodüktörler, stajyer muhabirler,
muhabirler, haber mütercimleri ve mütercim spikerler, televizyon ve radyo haber-program
spikerleri, stajyer spikerler, baş spikerler, redaktör spikerler, yönetmenler, yayın şefleri,
yabancı dil masa sorumluları ve yardımcıları, kamera asistanları, kameramanlar, baş
kameraman ve şef kameramanlar, fotoğrafçılar, baş fotoğrafçılar, şef fotoğrafçılar, resim
seçiciler, sesçiler, şefsesçiler, ışıkçılar, stüdyo şefleri ve denetçiler,

Ğ. (G) sırasında sayılan unvanlara ilişkin görevleri yapmak üzere istihdam edilen; stüdyo film
yapım elemanları, yapım ve yayın   elemanları, yapım ve yayın   görevlileri ve yardımcı yapım ve
yayın elemanları ile Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğünde çalışanlar arasından naklen
yayın araçlarında fiili olarak görevlendirilen personel,

H. Kanal Koordinatörlüklerinde, teknik ve idari işler hariç olmak üzere; müdürler ile yayın,

yapım ve haber programıyla ilgili olarak (G) sırasında sayılan unvanlarda çalışanlar.

VIII SAYILI LİSTE
Özel Radyo ve Televizyonlarda Basın  Kartı Alabilecek Unvanlar

A.    UNVANLAR

1.    Yönetim kurulu başkanı,

2.    Genel müdür veya genel koordinatör,

3.    Yayın denetleme kurulu başkanı,

4.    Genel yayın   yönetmeni veya genel yayın   koordinatörü veya genel yayın   müdürü veya
yayın yönetmeni,

5.    Haber koordinatörü,

6.    Bölge temsilcisi ve/veya il temsilcisi,

7.    Sorumlu müdür,

8.    Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, fınans, magazin, eğitim, spor,
kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya
haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya
şefi,

9.    Prodüktör,

10.    Yönetmen,

11.    İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ve haber
bölüm şefi,

12.    Haber spikeri,

13.    Moderatör,

14.    Haber kameramanı,

15.    Kameraman,

16.    Muhabir,

17.    Temsilci muhabir,

18.    Haber ve spor yorumcusu,

19.    Kurgucu,

20.    İzleyici temsilcisi.

B.    KONTENJANLAR

1.    Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanları ile
yurtiçi ve yurtdışı bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması olmaksızın Basın  kartı
verilir.

2.    Bölgesel nitelikte yayın   yapan televizyonların yönetim kurulu başkanları ile 19
çalışanına Basın  kartı verilir.

3.    Yerel nitelikte yayın   yapan televizyonların yönetim kurulu başkanları ile 10 çalışanına
Basın  kartı verilir.

4.    Bölgesel nitelikte yayın   yapan radyoların yönetim kurulu başkanları ile 7 çalışanına
Basın  kartı verilir.

5.    Yerel nitelikte yayın   yapan radyoların yönetim kurulu başkanları ile 2 çalışanına Basın
kartı verilir.

6.    Bölgesel veya yerel nitelikte yayın   yapan radyo ve televizyonların yurtdışı bürolarında
çalışanlara Basın  kartı verilmez.

7.    Haber alanında çalışmayanlara, yukarıda sayılan unvanlarda çalışsalar dahi Basın  kartı
verilmez.


Kaynak-mymemur.com

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2015, 10:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER