COĞRAFYACILARDAN ÖNEMLİ ÇALIŞMA!

Coğrafya bölümü mezunları coğrafyacıların kurumlar ve diğer alanlarda iş sahibi olması için imza kampanyası başlatıldı. Çalışma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşülecek.

COĞRAFYACILARDAN ÖNEMLİ ÇALIŞMA!

ŞEHRİVAN GÜNCEL: ÖNDER ALTINAL - Coğrafya bölümü mezunları coğrafyacıların kurumlar ve diğer alanlarda iş sahibi olması için imza kampanyası başlatıldı. Çalışma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşülecek.

 

Başta Şanlıurfa Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunları olmak üzere Van, Ankara, Diyarbakır, Antalya, İstanbul gibi illerde bir araya gelen coğrafya bölümü mezunları coğrafyacıların kurumlar ve diğer alanlarda çalışması için imza kampanyası başlattı. Çalışma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapılacak. Yaşadıkları sorunları ve coğrafyacıların belli alanlarda iş sahibi olması sorunları Cumhurbaşkanına iletecek. Çıkacak sonuca göre de bir adım atılacak. Görüşme öncesi başlatılan imza kampanyası ise büyük destek görüyor.

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA GİDİLECEK

Coğrafyanın bir meslek olması için imza kampanyası başlamasına öncülük eden 6 ildeki coğrafyacılar, Tarih Bölümü mezunlarının tarihçi olduğunu ifade etti. Kurumlarda coğrafyacı kontenjanının açılması ve bölüm mezunlarının coğrafyacı statüsünde kurumlarda görev yapması gerektiğini savunan coğrafyacılar, Türkiye geneli yapılan kampanyaya binlerce eğitim gönüllüsü destek verdi. STK'dan Cumhurbaşkanlığı'na kadar coğrafyanın ne kadar gerekli olduğunu anlatacak. Coğrafyacılar, coğrafya bölümünün meslek tanımını kazanana kadar bu kampanyaya devam edileceğini ifade etti.

 

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Şanlıurfa olmak üzere 6 ilden Türkiye'ye yayılan kampanyaya tüm doğaseverlerin desteğini beklediklerini söyleyen Coğrafya Bölümü Mezunları, sosyal medya gruplarından da kampanyaya destek verildiğini söyledi. Başlatılan imza kampanyasında Bedir Çiftçi, İsmail Taş, Yavuz Kalkan, Cihan Yaprak, Seyit Ahmet Çelen, Salih Asef İpin, Koray Bircan, Davut Altun ve Fatoş Yanlar görev yapıyor. 6 ilde yer alan coğrafyacıların yanı sıra 81 ilde coğrafya bölümü kampanyası için temsilci tutulacak. Change.org sitesinden başlatılan imza kampanyasına bir gün içerisinde binlerin üzerinde imza geldi.

 

COĞRAFYACILAR İÇİN KÖŞE YAZILDI

Prof. Dr. Murat Türkeş coğrafyanın neden meslek olması ile ilgili köşe yazdı. İşte o köşe yazısı: “En geniş tanımıyla, doğal, fiziksel, çevresel, sosyoekonomik ve insani verilerden anlayan ve bu verileri elde edebilen. Her türlü fiziksel ve sosyal araştırma ve planlama için veri tabanı oluşturan; elde edilen verilerin gelişmiş Coğrafi Bilgi Teknolojilerini (Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Sayısal Haritalama, Arazi Kullanımı Uygunluk Analizleri.) Ve istatistiksel analiz yöntemlerini kullanarak alansal ve zamansal analizlerini ve geniş açılı/çok disiplinli sentezini yapabilen; kendine özgü çok disiplinli alansal çözümleme, değerlendirme ve bireşim olanağı ve yeteneğiyle hazırladığı bilimsel çalışmalar ile ülkenin karar geliştirme sürecinde karar vericilere ve planlamaya katkıda bulunan. İnsan ile yaşadığı fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen; coğrafi özelliklerden ve farklılıklardan kaynaklanan yerel, bölgesel ve küresel sorunları belirleyen ve inceleyen; bunlara uygulanabilir bütüncül çözümler geliştiren ve öneren teknik elemandır.”

 

GÖREV YAPACAKLARI KURUMLAR VE SEKTÖRLER

(Bazı Örnekler) Evrensel niteliklerde tanımı ve tanırlılığı yapılan Coğrafya Biliminin, AB ülkeleri ve ABD başta gelmek üzere gelişmiş ülkelerde kapsamına uygun şekilde çeşitli uygulamalı çalışmalarda ve sosyoekonomik sektörlerde yerini aldığı görülmektedir. Bu yolla, sözü edilen gelişmiş ülkeler, kaynaklarını akılcı ve sürdürülebilir bir biçimde planlayabilmektedir. Zaten AB uyum sürecinde bulunan Türkiye, önümüzdeki yıllarda bu kapsamda da coğrafya bilimine ve coğrafyacı mesleğine olması gereken önemi göstermek zorunda kalacaktır. Bu noktada önemli olan, daha fazla zaman kaybetmeksizin Türkiye’de de coğrafyacılardan yaşamın tüm alanlarında ve tüm sosyoekonomik sektörlerde (özel ya da kamu, vb.) yararlanılmasının sağlanmasıdır.

 

Yukarıda verilen tanımlar ve gerekçeler dikkate alındığında, günümüzde coğrafyacılar bütün bakanlıkların araştırma, planlama ve koordinasyonla ilgili birimlerinde, özellikle Çevre ve Orman Bakanlığı (yeni isimleriyle: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ta, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, Türkiye İstatistik Kurumu'nda, Maden Tetkik ve Arama, Devlet Meteoroloji İşleri, İller Bankası, Afet İşleri, Karayolları, Devlet u İşleri, Elektrik İşleri ve TRT Genel Müdürlüklerinde. Bu genel müdürlüklerin taşra teşkilatlarında, valiliklerin bünyesinde oluşturulmuş bulunan İl Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinde, Belediyelerde ve özel sektörde görev alabilirler.

 

Yukarıda adları geçen bu kuruluşların planlama, etüt-araştırma, araştırma-geliştirme (ARGE) ya da araştırma-planlama-koordinasyon (APK) birimlerinde istihdam edilmesi gereken coğrafyacılar, bu kuruluşların verdikleri ve verecekleri hizmetlerin coğrafî planlamasını yaparak, hizmetlerin ülke, coğrafi ve idari bölge, bölüm. Yöre ve alan üzerindeki dağılışını, insan-doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimleri göz önünde bulundurarak inceler, çözümler ve haritalayarak dağılış desenlerini ve coğrafi ilişkileri ortaya çıkarır. Biyocoğrafya’da uzmanlaşmış Coğrafyacılar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı; İl Özel İdareleri (Eski Köy Hizmetleri Gn. Md.) ilgili bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar.

 

Araştırma enstitüleri, CBS şirketleri ve çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK'lar), doğal kaynakların, ortamların (ormanların, sulak alanların ve çayır/meraların, vb.) ve çevrenin korunması, biyolojik çeşitliliğin saptanması ve korunması, yangın önleme ve kontrollü yangınlar. Çölleşme ile savaşım, iklim değişikliğinin vejetasyon ve tarım üzerindeki etkisini çözümleme ve değerlendirme, çalışmaları ve/ya da projeleri, vb. konularında çalışabilir. Klimatoloji ve meteorolojide (atmosfer, hava, iklim ve atmosferik çevre) uzmanlaşmış Coğrafyacılar, (i) İklim tiplerini ve bölgelerini inceler; hava tipi ve hava dolaşımı desenlerini belirler ve izler; ekstrem olayların (klimatolojik ve meteorolojik afetlerin) başlangıcını işaret edebilen bu desenlerdeki değişiklikleri tanımlar; (ii) yerel ve bölgesel iklimsel değişikliğin ve değişe bilirliğin alansal ve zamansal çözümlemelerini yapar; (iii) iklimsel değişimler ile bölgesel ve yarım küresel atmosferik değişim desenleri (ENSO, NAO, AO, vb.) arasındaki ilişkileri inceler; (iv) İnsan kaynaklı iklim değişikliği (küresel ısınma) ve küresel iklim sisteminin korunması (BMİDÇS ve Kyoto Protokolü); küresel, bölgesel ve ulusal politikalar ve önlemler, vb. konularında ulusal ve uluslararası düzeyde ayrıntılı çalışma ve değerlendirmeler yapar; (v) ayrıca, lisans öğretimi sırasında edindikleri ayrıntılı ve çok bilimli kuramsal ve uygulamalı bilgi ve tekniklerin yardımıyla, hava ve deniz tahminleri ile uydu meteorolojisi vb. konularında çok kısa sürede yetişerek iyi birer hava tahmincisi olarak görev yapar.

 

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, medya meteorolojisi, seyahat ve turizm şirketleri. Özel mühendislik, yatırım, danışmanlık, CBS, ÇED, enerji ve su kaynakları ile sigortacılık (klimatolojik ve meteorolojik afetler) şirketlerinde çalışarak anlamlı katkılar sağlayabilir. Belediyelerde çalışan Coğrafyacılar ise, belediyelerin hizmet alanı içinde ve dışında kalan alanların coğrafi yapısını, şehrin ya da kasabanın kuruluşunu, gelişimini ve fonksiyon alanlarının dağılışını inceleyerek, gelişime bağlı olarak planlar ve raporlar hazırlayarak ilgili kurullara sunabilir. Coğrafyacılar, turizm sektörüne araştırmacı, planlamacı ve coğrafî rehber olarak katkıda bulunabilir. Turizm potansiyeli olan alanların belirlenmesinde ve bununla ilgili projelerin hazırlanmasında araştırmacı olarak çalışan coğrafyacılar. Çeşitli turistik gezilerde (turlarda) coğrafi rehberlik yaparak izlenen yolun coğrafî özelliklerini bütün yönleriyle bilimsel olarak anlatabilir.

 

Bir fabrikanın planlama kısmında görev alan coğrafyacılar, hammadde temininden başlayıp, üretilen ürünlerin pazarlanmasına kadar gerekli olan her şeyi coğrafi mekânla ilişkilendirerek haritalandırıp, planlayabilir. Ayrıca TV kanallarında yayınlanan coğrafi belgesellerin hazırlanmasında görev alarak bilimsel danışmanlık yaparlar. Hava durumu sunuculuğunun, programlarının ve internet ya da gazete sayfalarının hazırlanmasının yanı sıra coğrafi bilgi isteyen her tür programın yapımına katkı sağlarlar. Coğrafyacılar, özel teknik ve danışmanlık büroları açarak, doğal afet sigortacılığı ve mekânla ilgili emlakçılık gibi iş ve konularda projeler üretip, yatırım danışmanlığı yapabilir. Coğrafyacılar, genel olarak Coğrafi Bilgi Teknolojilerine, özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne (CBS/GIS) gereksinim duyan ve buna dayalı programlarla işlerini planlayan şirketlerde uygulayıcı ve danışman olarak çalışabilir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2017, 10:07
YORUM EKLE