Valilik fırsatçılarla mücadelede kolları sıvadı!

Daha önce kentteki stokçular ve fırsatçılar konusunda bir dizi önlemler alan Van Valiliği, aldığı tedbirlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Valilik fırsatçılarla mücadelede kolları sıvadı!

ŞEHRİVAN HABER- Son dönemlerde Türkiye’nin ciddi bir mücadele verdiği stokçular ve fırsatçıların fahiş fiyatlandırması gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Döviz yükselişlerinin fırsat bilinmesiyle birlikte başlayan ürünlerin stoklanması ve piyasada ciddi artışların olması konusunda bir çok kurum ve kuruluş eliyle mücadele de hız kesmeden sürüyor. Bu noktada daha önce Valilik ve Belediye eliyle yapılan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Valilik yaptığı açıklama ile hem stokçular konusunda hem de ticari taksilerdeki yasaklar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle marketlerde ve diğer gıda ürünlerinin satıldığı yerler için bir dizi düzenlemelerin duyurulduğu açıklamada özellikle uyulması kurallar paylaşıldı. Bu noktada devlet eliyle müdahale yapılması hususu ile ilgili maddeler de tek tek paylaşılırken bir uyarı da taksici esnafına yapıldı. Kente gelenlerin en çok şikayet ettiği ve ihlal edildiğini belirttiği konularda da taksici esnafını uyaran Van Valiliği, bir dizi yasaklar sıralarken vatandaşa da bu tür şikayetleri anında ilgili kurumlara bildirme çağrısı yaptı.

 

Van Valiliği son zamanlarda artan haksız kazancın önüne geçmek için bazı önlemler almaya devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında Van’da bazı esnafların fahiş fiyat uygulaması ve taksicilerin yerli ve yabancı turistlere yönelik yaptığı tutum ve davranışlarının yanlış olduğunu vurgulanarak, eskiye oranla daha sıkı tedbirlerin alındığına dikkat çekildi. Açıklamada son dönemlerde yaşanan sorunlara dem vurularak: “Vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak devletin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da devletin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte, bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşların günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir.” Denildi. Türkiye’de son zamanlarda artan fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için Van

 

 

VAN’DA FAHİŞ FİYATLAR VE STOKÇULUK YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ!

 

Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için sıkı tedbirler alındığını duyurulurken açıklamada: “İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.” Denildi.

 

TEDBİRLER ALINIYOR!

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167’nci maddesine göre “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alır” denilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu maddesinin ç fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.” Şeklinde belirtildi. Açıklamanın devamında “5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır.” Denildi.

 

 

FIRSATÇILIĞIN CEZASI BÜYÜK!

 

Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.” Şeklinde ifade edilen açıklamada, “Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” Diye belirtildi.

 

PARA CEZASI DA UYGULANIYOR!

 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci maddesinde; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinde; bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyeler yetkili kılınmıştır.

 

 

YETKİLİ İDARELER ÖN İNCELEME MAHİYETİNDE DENETİM YAPMAKLA GÖREVLİDİR

 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17’nci maddesinin 2’nci fıkrasında; “Yetkili idareler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, bu Kanun hükümleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde olmak üzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri almakla görevli ve yetkilidir.” Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16’ıncı maddesinde “Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

İŞTE VAN VALİLİĞİ’NİN O UYARILARI!

 

Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarız mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması,

satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması,

ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.” 

 

VALİLİKTEN BİR UYARI DA TAKSİCİLERE

         

Van Valiliği tarafından ayrıca ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmenin önem arz ettiği ifade edilerek, “İl sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplerden anlaşılmaktadır.” Şeklinde belirtildi.

 

 

ÜÇ AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS!

 

Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

 

“180 LİRA PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIRLAR”

 

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun “Tütün Ürünlerinin yasaklanması” başlıklı 2’nci maddesinde hangi alanlarda tütün ürünlerinin kullanılamayacağı ve anılan Kanunun “Ceza hükümleri” başlıklı 5 inci maddesinde ise yasaklanan alanlarda kullananlar hakkında uygulanacak cezalar belirtilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Tedbirsiz ve saygısız araç sürme” başlıklı 73’üncü maddesinde; “Karayolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi, seyir halinde sürücülerin cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanması yasaktır. Bu madde hükümlerine uymayanlar 180 lira para cezası ile cezalandırılırlar.” hükümleri bulunmaktadır.”

 

“ALKOLLÜ İKEN ARAÇ KULLANILMASI YASAKTIR”

 

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi: “Bu itibarla; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince;

kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 05:44
YORUM EKLE