ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE VAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, 2 (İKİ) ADET SÜRÜCÜLÜ-AKARYAKITLI 4*4 PİKAP, 1 (BİR) ADET AKARYAKITLI-SÜRÜCÜLÜ 13+1 MİNİBÜS, 1 (BİR) ADET AKARYAKITLI-SÜRÜCÜLÜ BİNEK OTOMOBİL KİRALAMA İŞİ. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                         :2013/225961-İdarenina)  Adresi                                         :İSKELE CADDESİ 4. KM. SELİMBEY MAHALLESİ MERKEZ/VANb)  Telefon ve faks numarası              : 4322220220 - 4322221732c)  Elektronik Posta Adresi                  :  ftig@ormansu.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı           : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye , EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer                       : DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI VAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, VAN/MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİDİR.c) Süresi                                  : İşe başlama tarihinden itibaren 240 (ikiyüzkırk) gündür 3- İhalenina)  Yapılacağı yer                      : İskele Caddesi 4. Km. Selimbey Mahallesi (İskele Öğretmenevi Karşısı) VANb)  Tarihi ve saati                      : 21.03.2013 - 11:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.2.1.   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5   İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6   Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Kamu ve Özel Sektörde yapılan her türlü hizmet aracı kiralama işi (personel ve öğrenci taşıma işleri) benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. ö.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası)karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü Van Şube Müdürlüğü (Doküman Bedeli Şube Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Van Şubesi nezdindeki Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılacaktır. Hesap No: TR55 000 10000 96 573 763 79 5001) adresinden satın alınabilir.7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Van Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.İlan Olunur.      (Basın. Van. 296 - www.bik.gov.tr)Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                                                                     

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2013, 01:32
YORUM EKLE