T.C. VAN İL ÖZEL İDARESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. VAN İL ÖZEL İDARESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

TCVAN İL ÖZEL İDARESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü. FERİT MELEN J.Ö.OKULU BİNASI GÜÇLENDİRME ve ONARİM İle EK BİNA YAPİM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;İhale kayıt numarası                          : 2013/289461- İdarenina) Adresi                                         : İpekyolu üzeri A Kampüsü MERKEZ/VANb) Telefon ve faks numarası                : 0432 2160658 -0432 2145679c) Elektronik posta adresi                   : destekhizmud@vanilozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının                         : www.vanilozelidaresi.gov.trgörülebileceği internet adresi (varsa) 2- İhale konusu yapım işinina)      Niteliği, türü, miktarı   :SıraMalın/İşin Cinsi                                                                                             Miktar          Birim1        FERİT MELEN İ.Ö.OKULU BİNASI GÜÇLENDİRME                                  1                ADETve ONARIM ile EK BİNA YAPIM İŞİb) Yapılacağı yer                                : FERİT MELEN İ.Ö.OKULUc) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer    teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi                                       : Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer                                  : Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsüb) Tarihi ve saati                                 : 26.03.2013 - 10:304- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;4.1.1.1.            Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,4.1.3. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vc düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek BelgelerTeklif edilen bedelin ‰ 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgelerİsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.4.2.3. İş hacmini gösteren belgelera) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarınıgösteren son üç yılda düzenlenmiş faturaları,İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.Belgeleri sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3'ünün; ciro için teklif edilen bedelin ‰ 25' inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin ‰ 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Gelir tablosunun, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleriSon on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin ‰70 oranından az olmamak üzere İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler*4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler**4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B/HI GRUBU İŞLER4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜH. VEYA MİMAR5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı Van İl özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampusu adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8-  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampusu adresine elden teslim edilebileceği gibi. Aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9-  İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10-  İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11-  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.12-  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13- Diğer Hususlar:Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ek olarak (İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeler); İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ek olarak (İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler) ;İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır. Konsorsiyumlarda, toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri bakımından, koordinatör ortak ve diğer ortakların işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri teklif ettikleri bedel üzerinden sağlamaları zorunludur. * TEKNİK PERSONEL LİSTESİAdetPozisyonuMesleki UnvanıMesleki Özellikleri1ŞATİYE ŞEFİİNŞAAT MÜH. VEYA MİMAR 1ŞANTİYE GÖREVLİSİMAKİNE MÜHENDİSİ 1İŞANTİYE GÖREVLİSİELEKTRİK MÜHENDİSİ   (Basın. Van. 321 - www.bik.gov.tr)

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2013, 01:32
YORUM EKLE