VAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜD.

VAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜD.

MICIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRVAN BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Muhtelif ebatlarda mıcır malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası                                     : 2013/52931-İdarenina) Adresi            : Cumhuriyet Cad. Uzun Sok. Aydın Perihan İş Mrk. B Blok Kat:8 VAN VAN MERKEZ/VANb)  Telefon ve faks numarası                           : 4322162008 - 4322162008c)   Elektronik Posta Adresi                               : www.fenisleri@van.bel.trç) İhale dokümanının görülebileceğiinternet adresi (varsa)                                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı   : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri                    : İlgili mallar yüklenicinin şantiyesinde teslim alınacaktır. Ancak yüklenicinin şantiyesi Van Belediye Başkanlığı binasına 15 km. den fazla mesafede ise yüklenici malı Van Belediyesi Asfalt Şantiyesine teslim etmek zorundadır.c) Teslim tarihi                   : Sözleşme imzalandıktan sonraki takvim gününden itibaren 330 takvim günü içerisinde idarenin istediği miktar ve zamanlarda teslimat yapılacaktır. 3- İhalenina)   Yapılacağı yer                : Cumhuriyet Cad. Uzun Sok. Aydın Perihan İş Mrk. B Blok Kat:8 VANb)  Tarihi ve saati                 : 25.02.2013 - 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.3.  İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:Yükleniciler teklifleri ekinde en az 1 yıl süreli taşocağı işletme ruhsatı sunmak zorundadırlar.4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5    İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelerTeklif edilen bedelin ‰ 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:a)   İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b)  İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a)   Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b)  Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,c)   Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler.4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Mıcır satışı ile ilgili tüm işler benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1.   İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Cumhuriyet Cad. Uzun Sok. Aydın Perihan İş Mrk. B Blok Kat: 8 VAN adresinden satın alınabilir.7.2.   İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8.     Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Cad. Uzun Sok. Aydın Perihan İş Mrk. B Blok Kat:8 VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9.     İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.   Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basın. Van. 71 - www.bik.gov.tr)Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2013, 01:31
YORUM EKLE