VAN IL ÖZEL İDARESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MERKEZ NAMIK KEMAL İ.Ö. OKULU GÜÇLENDİRME ve ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

VAN IL ÖZEL İDARESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MERKEZ NAMIK KEMAL İ.Ö. OKULU GÜÇLENDİRME ve ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               : 2013/54857

1- İdarenin

a) Adresi                                                : İpekyolu üzeri A Kampüsü MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası               : 0432 2160658 - 0432 2145679

c)Elektronik posta adresi                   : destekhizmud@vanilozelidaresi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : www.vanilozelidaresi.gov.tr

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı:

Sıra Malın/İşin Cinsi                                                                                     Miktar             Birim

1 MERKEZ NAMIK KEMAL İ.Ö. OKULU GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ                  1          ADET

Yapılacağı yer                                    : MERKEZ NAMIK KEMAL İ.Ö. OKULU

İşe başlama tarihi                                : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                           : Yer tesliminden itibaren 70 takvim günüdür.

3- İhalenin

Yapılacağı yer                                        : Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampüsü

Tarihi ve saati                                         : 17.05.2013 - 10:30

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler*

Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler**

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B/III GRUBU İŞLER

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜH. VEYA MİMAR

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampusu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri A Kampusu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

* TEKNİK PERSONEL LİSTESİ

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

İŞANTİYE GÖREVLİSİ

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

1

ŞANTİYE GÖREVLİSİ

MAKİNE MÜHENDİSİ

 

1

ŞATİYE ŞEFİ

İNŞAAT MÜH. VEYA MİMAR

 

 

 

** İSTENEN ASGARİ ANA EKİPMAN LİSTESİ

Sıra

Ekipman cinsi ve Özellikleri

Gereken Minimum adet

1.

DAMPERLİ KAMYON

1

2.

KAZICI VEYA YÜKLEYİCİ

1

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2013, 09:29
YORUM EKLE