VAN PTT MÜDÜRLÜĞÜ

VAN PTT MÜDÜRLÜĞÜ

VAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI POSTA İŞLEME VE DAĞITIM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 1 ADET ÇAY OCAĞININ İŞLETİLMESİ İŞİ KAPALI TEKLİF USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR.1-İdarenina)adresi                : Van PTT Başmüdürlüğü İskele Caddesi Üçevler Mevki PİD Hizmet                             Binası 65060-Vanb)telefon ve faks                         : Tel:0 432 222 24 30 - Faks :0 432 214 03 97c)elektronik posta adresi  (varsa)    : van_maIz@ptt.gov.tr 2-ihale konusu işina)niteliği ve miktarı       : Çay ocağı işletme hakkının 2 (iki) yıl süreli kiraya verilmesib)Bina ve eklentilerinde çalışan personel sayısı   : 1413-tekliflerina)   açılacağı yer                                            : Van PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü Makam Odası (zemin kat)b)   tarihi ve saati                                           : 28.01.2013   -  14:00c)    sözleşme süresi                                       : 2 (iki) yıl4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler : a)Kanuni ikametgah belgesi,b)Tebligat için adres beyanı irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,c)Gerçek ve Tüzel kişilerin vergi numaralarını gösterir belge,d)Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını ihtiva eden Nufüs cüzdan sureti,e)Tüzel kişi obuası halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tas tikli sureti,f)Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirtilen son durumu ile teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter lastikli imza sirküleri,g)İdari şartnamenin 11 inci maddesinde yazdı 300,00 TL geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz,h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,i) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,5- İsteklinin personel durumuna ilişkin kriterler,İstekli Van PTT Başmüdürlüğü çay ocağında verilecek hizmetler için idarenin öngördüğü, işin ehli 1 ocakçı, 1 garsonu çalıştırmak zorundadır,6- İhale dokümanı Van PTT Başmüdürlüğü PİD hizmet binası İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görülebilir ve 15,00-TL karşılığı Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Lütfi Savur İş Merkezi BeUona Bitişiği PTT Başmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğünden (1.kat) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7-Teklifler 28.01.2013 tarih ve saat 14:00'e kadar Van PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğüne (zemin kat) verilecektir.8- Teklif son teklif verme tarih ve saatine kadar, yukarıda belirtilen yere verilecektir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar idareye verilmeyen teklifler ile posta, faks, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.9-İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tastiklin sureti olacaktır. Fotokopi olarak verilen belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır. Belgelerin aslının ibrazı halinde aslı idarece görülmüştür ibaresi ile tastik edilmiş örneğide verilecektir. İlan olunur.(Basın. Van. 53 - www.bik.gov.tr)Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2013, 01:31
YORUM EKLE