VAN ÇANAKKALE GEZİ ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

VAN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

VAN ÇANAKKALE GEZİ ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR


Geleceğimiz Gençlerimiz Gençlik Merkezimizde buluşuyor “ Projesi kapsamında 92 Kişi Van - Çanakkale gezi Organizasyonu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2013/35971

1-İdarenin

a) Adresi

:

HALIL AGA MAH.75.YIL SPOR SALONU YANI 65000 VAN   MERKEZ/VAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4322177030 - 4322177533

c) Elektronik Posta Adresi

:

van.gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin   ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale   dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

VAN - ÇANAKKALE

c) Süresi

:

İşe   başlama tarihi 24.04.2013, işin bitiş tarihi 27.04.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 75.Yıl Spor Salonu   yanı

b) Tarihi ve saati

:

10.04.2013 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-Otobüsler D2 veya B2 Belgesine sahip olacak.
2-Otobüsle yapılacak Gezilerin T.C. Kültür Bakanlığı Seyahat acentesi işletme belgesi TÜRSAB Belgeli Firmalar olacak ve İlgili firmalarla yapılan kira sözleşmelerinin aslı veya Noter tastikli suretleri ihale dosyasında sunulacaktır.
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali   yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik   ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik   yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim   belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel   içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen   bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale   konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer   iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde hizmet aracı   çalıştırdığına dayalı olarak ihale edilen her türlü taşımacılık işleri benzer   iş olarak kabul edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası İpek Yolu Şubesi 35984463-5013 yatırılacak ve ihale bürosundan alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

(Basın. Van.448 - www.bik.gov.tr)

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de    

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2013, 08:54
YORUM EKLE