banner211

MHP Meclis Başkanı adayı belli oldu

MHP Meclis Başkan adayı kim olacak sorusunun yanıtı MHP yönetiminden geldi.

MHP Meclis Başkanı adayı belli oldu

Meclis Başkanlığı Seçimi için ilk aday MHP'den geldi. 

MHP, Meclis başkan adayı olarak Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu seçti. 

 

MHP MECLİS BAŞKANI ADAYI YUSUF HALAÇOĞLU KİMDİR?

Yusuf Halaçoğlu, 10 Mayıs 1949'da Adana Kozan'da doğdu. Baba adı Mehmet Hilmi, anne adı Hürü'dür.

Öğretim Üyesi Prof. Dr.; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını aynı üniversitede yaptı. 

[MHP Meclis Başkan adayı Yusuf Halaçoğlu oldu] İstanbul Üniversitesinde 1983'te doçent, 1989'da profesör oldu. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Rektör Yardımcılığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevlerine getirildi. Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve Stratejik Araştırmalar Müdürlüğü yaptı. Rusya Tabiî Bilimler Akademisi Üyesi; Uluslararası Türk Dünyası Akademisi, CIEPO, Beynelmilel Gündoğar Halklarının Medeni Mirasını Araştırma Devlet Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulları Üyesi; Ahilik Araştırma Vakfı Danışma Kurulu Başkanı ve Osmanlı Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyesidir. Yayınlanmış 21 adet kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 

24. Dönemde Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyesi oldu. 

Çok iyi düzeyde Osmanlıca ve orta düzeyde Fransızca bilen Halaçoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Yusuf Halaçoğlu Meclis'te böyle yemin etti:

 

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapar. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirir.

TBMM Başkanlığı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk devre için seçilenin de, ikinci devre için seçilenin de görev süresi iki yıldır.

Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler. TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından on gün önce başlamak üzere, beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir.

TBMM seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanır ve Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (367) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanır.

 

MECLİS BAŞKANI'NIN GÖREVLERİ

TBMM Başkanının görevleri şunlardır:

- Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek,

- Genel Kurul görüşmelerini yönetmek,

- Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek,

- Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak,

- Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

- Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak,

- Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek

- Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak “Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu” aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak
Kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirmek.

- Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme (istifa) veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde ise yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

- TBMM Başkanı, özürlü olduğu veya TBMM toplantı halinde iken Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, başkanvekillerinden birisini kendisine yazıyla vekil olarak tayin eder.


KAYNAK-İNTERNET HABER

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2015, 13:38
YORUM EKLE