Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 900000 (Dokuzyüzbin) Lt Akaryakıt (Motorin) ile 15000 (Onbeşbin) Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1172305

1-İdarenin

a) Adı

:

EDREMİT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yeni Cami Mah. Sahil Cad. No:3 65170 EDREMİT/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4323122200 - 4323122454

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 900000 (Dokuzyüzbin) Lt Akaryakıt (Motorin) ile 15000 (Onbeşbin) Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

900.000 (Dokuzyüzbin) Lt Akaryakıt (Motorin) ile 15.000 (Onbeşbin) Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

VAN İli, Edremit İlçesi Edremit Belediyesine ait Akaryakıt Depolarıdır ve Teknik Şartnamenin 4.1 maddesi ile 4.18 maddesinde yazılı hükümler geçerlidir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi; 31.08.2024 tarihine kadar veya İşin miktarının tamamı bitene kadar idare akaryakıt almaya devam eder, yüklenici firma herhangi bir hak talebi ve itirazda bulunamaz. Ancak, yüklenici firma işin %80 tamamladığı veya akaryakıtın kalan son tankerinde idare isterse sözleşmeyi tek taraflı feshi edebilir. Yüklenici firma idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. idarenin talep edeceği zaman ve miktarda peyder pey teslim edilecektir. İdare yükleniciden istediği her parti akaryakıtı yüklenici 3 (üç) gün içerisinde İdareye teslim edecektir. İdare akaryakıt ihtiyacını yazılı veya telefonla veya mesaj ile yükleniciden talep edebilir. Yüklenicinin yetkilisinde veya kanuni vekilinde yazılı veya telefonla veya mesaj ile yükleniciden talep edebilir. Herhangi olağanüstü bir durumda teslim edilemeyecek ise, Yüklenici İdareye gecikme nedenlerini yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici İdarenin istemiş olduğu her parti Akaryakıtı hiçbir mazeret beyan etmeden 5 (Beş) takvim günü içerisinde teslim etmemesi halinde sözleşme hiçbir ihtar veya tebligata gerek kalmaksızın fesih edilecek kati teminatı gelir kayıt edilecektir. Yüklenici idare tarafından verilen teslim programına ve yapılan değişikliklere uymak zorundadır. Uymadığı takdirde idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme yetkisine sahiptir. Yüklenici hiçbir zaman ödemeleri bahane ederek akaryakıtı gecikmeli teslim etmeyecektir. Yüklenici teslim konusu Petrol ürününü teslim mahalline(İdareye) mesai günlerinde saat 08.00–17.00 saatleri arasında bulunacak şekilde teslim edilecektir. Bu saatler dışında getirilen Petrol ürünleri teslim alınmayacak idarede bekletilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 3 takvim günü içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN (Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler; aşağıda yazılı bulunan belgelere ait bilgileri elektronik ihale ortamında, yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklardır.

a) İstekli bir ` Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ` ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir `  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ` ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan ` Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu   Bayilik Belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından (Belediye sınırları dışındakiler için İl Özel İdaresi veya ilgili Kurumdan)  alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri Yeterlilik Bilgi/ Belge Tablosunda beyan etmeleri zorunludur. Yeterlilik Bilgi/ Belge tablosunda yukarıda yazılı belgeleri beyan etmeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. İstekliler bu durumdan dolayı herhangi bir itirazda bulunamazlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı Akaryakıt Mal Alım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01916054