T.C. ERCİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/516 Esas
Dava konusu Van İli Erciş İlçesi Latifiye mahallesi 210 ada 7 parsel sayılı taşınmazda1/3 hisse sahibi Mustafa :Kahraman oğlu , 1/3 hisse sahibi Ali : Kahraman oğlu' nun ölümleri üzerinden 20 yıllık sürenin geçtiği iddia edilerek davacılar Fikri Topal, Mehmet Şirin Topal, Mehmet Zeki Topal tarafından taşınmazdaki hisselerin malik sıfatıyla 20 yıldan fazla zilyet olunduğuna dayanılarak tapu iptal-tescil davası açılmış olup, dava konusu taşınmazda üstün hak iddiasında bulunanların ilandan itibaren üç ay içinde bahsi geçen koşulların oluşmadığından bahisle itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur. 23/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01994677