Madde 1-) Mülkiyeti Gürpınar Belediyesine bulunan Van İli, Gürpınar İlçesi, Akpınar Mahallesi, 448 ada ve 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki GÜRPARK Sosyal Tesisleri içinde belirli alanı kapsayan Sosyal Tesislerde (1 adet Restoran binası ve alanının) 5 (Beş) yıllığına (60 ay) Kiralanması /İşletilmesi işidir.

Madde 2-) Kiraya verilecek işyerlerinin niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati:

ADRESİ: Van İli Gürpınar İlçesi Akpınar Mahallesi Ada:448/Parsel:9

NİTELİĞİ: Gürpark sahası içerisindeki İşyeri (Restoran)

1 AYLIK MUHAMMEN BEDEL                            : 35.000,00 TL

1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL                          : 420.000,00 TL

5 YILLIK MUHAMMEN BEDEL                          : 2.100.000,00 TL

5 YILLIK %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : 63.000,00 TL

İHALE TARİHİ        :29.09.2023

İHALE SAATİ          :11:00

Madde 3-) İhale 2. maddede belirtilen gün ve saatte Gürpınar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gürpınar Belediyesi 3. kat Encümen toplantı salonunda ve Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile ihale yapılacaktır. 

Madde 4-) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

4.1-İSTENECEK BELGELER:

Gerçek Kişiler İçin;

a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b)  İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)

c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

ç)Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’

d)  İmza Beyanı (Noter onaylı)

e)  Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (3.000,00 TL) (Gürpınar Belediyesi veznesine yatırılacak)

f)  Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 1ay -30 gün içerisinde almış olmalı)

g) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

ğ)Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğün’den borcu olmadığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

h)Ekap sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,

ı)Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü(ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

Tüzel Kişiler için;

a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)

c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

ç) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’

d) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

e) Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü,                                                                                                                                                 

f) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

g)Ekap sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,

ğ) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü(ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

h)Adli Sicil Kayıt Belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı/Müdürü’ne ait)

4.2- Ortak girişim olarak katılması halinde; Ortak girişimi oluşturan ortakların bu şartnamenin 4.1’de istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

Madde 5-)Yukarıda istenilen belgelerin ’’KAPALI ZARF İÇİNDE’’ ihale günü 29.09.2023 tarih ve saat 11.00’a kadar Gürpınar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesindeki Van Gürpınar Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir. İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01890985