Düzensiz Yaya Hareketlerini Ortadan Kaldırmak Amacıyla Karayolları 11 (Van) Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Erişilebilir Yaya Geçidi Düzenlemeleri, 4 Adet Betonarme Yaya Üst Geçidinin Onarımı ve Eksik Ferforje İşlerinin Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/834451

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE VAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kıyıcak Mah. 5033. Sokak No:2 EDREMİT/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4324851050-55 - 4322149346

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Düzensiz Yaya Hareketlerini Ortadan Kaldırmak Amacıyla Karayolları 11 (Van) Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Erişilebilir Yaya Geçidi Düzenlemeleri, 4 Adet Betonarme Yaya Üst Geçidinin Onarımı ve Eksik Ferforje İşlerinin Yapılması Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1500 metrekare , 8 mm Kalınlığında Solid Polikarbon Malzeme Temini (Yaya üst-alt geçidin üzerinin kapatılması için minimum 8 mm kalınlıkta levha), İmalatı ve Konstrüksiyon Üzerine Kaplama Yapılması(İşçilik,Tüm malzemeler ve Nakliye Dahil) ile nev’i  miktarı birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen diğer kalemler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Muhtelif Kesimler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.07.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer iş tebliğinde yer alan A-V GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

KAZIHer Derinlikte Her Cins Ve Klastaki Zeminde Drenaj, Kanalizasyon Hendeği Ve Duvar Temelinin Kazılması (Makine ile)

0,138598%

0,198248%

0,09

C30/37 HAZIR BETONHer türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) (Kalıp, iskele dahil)

0,645844%

0,863628%

0,39

HER ÇAPTA NERVÜRLÜ ÇELİKİnşaat bünyesine giren yuvarlak demir ile nervürlü çeliğin; zati bedeli, işçiliği, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve Nakli (Her çapta)

0,490815%

0,640946%

0,28

IZGARA GARGUY KAPAK YAPILMASI VE YERİNE DÖŞENMESİFonttan ızgara ,kapak, garguy yapılması ve yerine konulması

0,19762%

0,251516%

0,11

KORUGE BORU TEMİNİ VE YERİNE KONULMASIØ300 mm anma çaplı HDPE esaslı koruge kanal borusunun temini ve döşenmesi (Nakliye Dahil)

0,398829%

0,506379%

0,24

YIKIMPatlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

0,117911%

0,15158%

0,07

BORDÜR SÖKÜLMESİBordür veya Yağmur Oluğu sökülmesi (Her türlü ebatta)

0,84524%

1,14356%

0,5

HER TÜRLÜ PARKE ADİ KALDIRIM BLOKAJ SÖKÜLMESİParke, beton plak, asfalt plak, adi kaldırım, orta refüj toprağı ve blokaj sökülmesi (Her türlü kalınlık ve ebatlarda)

1,946341%

2,471197%

1,09

KARO YAPILMASI ve YERİNE DÖŞENMESİKarosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması

0,180826%

0,23162%

0,1

GÖRME ENGELLİ UYARI TAŞI YAPILMASI ve YERİNE DÖŞENMESİGörme Engelli Yönlendirme ve Uyarı Taşı Temini (40*40*4 ebatlarında istenilen renkte) ve Yerine Konulması (Nakliye Dahil)

0,972716%

1,304584%

0,57

KARAYOLU TİPİ BORDÜR İMALİ ve YERİNE DÖŞENMESİPrefabrik Beton Bordür İmali (0,15 m x 0,30 m ebatlarında)

5,386402%

7,065693%

3,83

NEW JERSEY TİPİ BORDÜR İMALİ ve YERİNE DÖŞENMESİPrefabrik Orta Refüj Beton Bordürün İmali ve Yerine Döşenmesi (Her türlü nakliye dahil)(0,30 m x 0,50 m x 0,50 m ebatlarında) (New Jersey bordür tipi)

0,809534%

1,061918%

0,48

8 CM KALINLIKTA PREFABRİK BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI İMALİ ve YERİNE DÖŞENMESİPrefabrik beton kilitli parke imali (8 cm kalınlıkta) ve yerine döşenmesi

7,816729%

10,253709%

5,1

YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI ve YERİNE DÖŞENMESİPrefabrik yağmur oluğu yapılması (30 cm x 15 cm) (4 cm oval derinlikte) ve yerine döşenmesi

0,134217%

0,176061%

0,08

BİTKİSEL TOPRAK TEŞKİLİOrta refüjlerde, bordürle çevrili orta refüjlerde, eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya depo malzemesinden)

0,521057%

0,683504%

0,31

İDARE MALI BORDÜRÜN VEYA YAĞMUR OLUĞUNUN YERİNE DÖŞENMESİHer Ebattaki İdare Malı Yağmur Oluğunun ve Prefabrik Beton Bordürün Yerine Döşenmesi (Karayolu tipi, Newjersey tipi her türlü ebatta)

0,382014%

0,501112%

0,23

İDARE MALI PREFABRİK BETON PARKE TAŞININ YERİNE DÖŞENMESİİdare Malı Prefabrik beton parke taşının yerine döşenmesi (Her türlü kalınlıkta)

0,403142%

0,528828%

0,24

BAZALT PLAKA VEYA KARO SÖKÜMÜBazalt parapet, merdiven basamağı, döşeme kaplaması ve karo sökülmesi

0,811805%

1,064897%

0,48

İDARE MALI BAZALT PLAKALARIN YERİNE DÖŞENMESİİdare Malı Bazalt taşının yerine döşenmesi (Parapet, Merdiven Basamağı, Denizlik ve Döşeme)

0,135581%

0,17785%

0,08

BAZALT PLAKALARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI ve YERİNE DÖŞENMESİBazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması ve Yerine Döşenmesi

0,70924%

0,930356%

0,42

BAZALT MERDİVEN BASAMAĞI YAPILMASI ve YERİNE DÖŞENMESİ4 cm. Kalınlığında Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması ve Yerine Döşenmesi

1,641593%

2,153384%

0,98

BAZALT PLAK TAŞI İLE PARAPET YAPILMASI ve YERİNE DÖŞENMESİ2 cm’lik Bazalt Plaklarla Parapet Yapılması ve Yerine Döşenmesi

0,523447%

0,686639%

0,31

BAZALT DENİZLİK YAPILMASI ve YERİNE DÖŞENMESİ4 cm’lik Bazalt Plaklarla Denizlik Yapılması ve Yerine Döşenmesi

0,35462%

0,465178%

0,21

SIVABetonarme Üst Geçit veya Alt Geçitlerde 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)

0,614281%

0,805793%

0,36

BOYABetonarme Üst Geçit veya Alt Geçitlerde Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

2,239582%

2,937804%

1,33

FERFORJE MONTAJIMuhtelif Kesimlerde Yaya Korkuluğunun (Ferforjenin) Montajının Yapılması (Temel ve Nakliye Dahil)

8,468696%

11,108937%

4,82

FERFORJE DEMONTAJIMuhtelif Kesimlerde Yaya Korkuluğunun (Ferforjenin) Demontajının Yapılması (Nakliye Dahil)

1,492613%

1,957957%

0,89

FERFORJENİN ONARILMASIYaya Korkuluğunun (Ferforjenin) Çeşitli Onarım İşlerinin Yapılması

0,133259%

0,174804%

0,08

FERFORJENİN BOYANMASIYaya Korkuluğunun (Ferforjenin) Çift Bileşenli, Amin Kürlenmeli Epoksi Esaslı Boya İle Boyanması

2,379342%

3,121137%

1,41

DEMİR YÜZEYLERİN BOYANMASIDemir Yüzeylere Çift Bileşenli, Amin Kürlenmeli Epoksi Esaslı Boya ile Boya Yapılması

0,679339%

0,891133%

0,4

GALVANİZLİ PROFİLLİ DEMİR YAPILMASI VE YERİNE KONULMASIİnşaat Bünyesine Giren Her Türlü Profilli Demir Ve Saclarla (Kiriş, Başlık, Ayak, Korkuluk, Merdiven, Bağlantı vb.) İmalatların Yapılması, Galvanizlenmesi ve Yerine Konulması (Tüm Malzemeler, İşçilik, Nakliyeler, Galvaniz Dahil)

5,415584%

7,103972%

3,12

GALVANİZLİ FERFORJE YAPILMASIGalvanizli Profil Demirlerden 1,70x1,50 M. Ebatlarında Yaya Korkuluğu Yapılması (Nakliye Dahil)

18,701338%

21,284822%

9,25

SOLİD POLİKARBON YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI8 mm Kalınlığında Solid Polikarbon Malzeme Temini (Yaya üst-alt geçidin üzerinin kapatılması için minimum 8 mm kalınlıkta levha), İmalatı ve Konstrüksiyon Üzerine Kaplama Yapılması (İşçilik,Tüm malzemeler ve Nakliye Dahil)

24,302907%

28,268118%

12,15

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükmüne göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir

#ilangovtr Basın No ILN02055654