Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından alınacak olan sözleşmeli personellerde aranan nitelikleri ve şartları açıkladı.

İŞTE BAŞVURU DETAYLARI

Kurumumuz hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 25 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2. Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

5. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen

istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe

kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların

sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

• Adayların e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer

Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli

evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

• Başvuru işlemleri 18/03/2024 – 01/04/2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

• Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru

yapılamayacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili

kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu

belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili

kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

• Tecrübe istenen pozisyonlar için e-Devlet üzerinden karekodlu olarak alınmış SGK Tescil ve Hizmet

Dökümünün pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Tescil ve Hizmet

Dökümü” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

• Tecrübe istenen pozisyonlar için tecrübenin geçtiği kurumdan alınmış çalışma belgesini pdf formatında

“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Çalışma Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

• Sertifika istenen pozisyonlar için söz konusu sertifikalar pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi

altında bulunan “Sertifika” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken,

kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme

süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet

belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B

Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

• Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp

tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi

görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen

belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu

hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

• Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının

tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha

sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

• Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas

alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

• Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum

tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

• Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin

teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde

Kurumumuz resmi web sayfasında ilan edilecektir.

• Açık iş sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.

• İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen

asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak

olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan

şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

• İlana ilişkin bütün duyurular Kurumumuz resmi web sayfasından yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde

tebliğ yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden

görüntüleyebilecektir.

• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

• Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:

(0312) 218 35 01 – (0312) 218 38 67

Kaynak: HABER MERKEZİ