VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4 KISIM YAPIM İŞİ (Erciş, Çaldıran ve Muradiye İlçe Sağlık Müdürlükleri Hizmet Binaları Doğalgaz Dönüşüm işi ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kazan Değişimi İşi) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/461788

1-İdarenin

a) Adı

:

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hatuniye Mahallesi İpekyolu Caddesi İkinisan Kavşağı 65100 Merkez İPEKYOLU/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4322102115 - 4322160046

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

4 KISIM YAPIM İŞİ (Erciş, Çaldıran ve Muradiye İlçe Sağlık Müdürlükleri Hizmet Binaları Doğalgaz Dönüşüm işi ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kazan Değişimi İşi)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 KISIM Yapım işi ( Erciş, Çaldıran ve Muradiye İlçe Sağlık Müdürlükleri Hizmet Binaları Doğalgaz Dönüşüm işi ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kazan Değişimi İşi)}
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Van Merkez , Erciş, Çaldıran ve Muradiye İlçeleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.05.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Van İl Sağlık Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

4 KISIM (S.B.Ü VAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANE KAZAN DEĞİŞİMİ İŞİ)

Belge Adı

Açıklama

TSE ve CE Belgeleri (4 Kısım (S.B.Ü Van Eğitim Araştırma Hastane Kazan Değişimi İşi) için diğer kısımlarda sunulmayacaktır.

İsteklilerce Kazan ve Brülör ait TSE ve CE belgelerini yeterlilik bilgileri tablosunda tarihi ve numarası ile beyan edeceklerdir. İdarenin talep etmesi durumunda idareye ibraz edilecektir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1. Kısım için;C II Isıtma Soğutma Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatı/C IV. Gaz Tesisatı İşleri 

2. Kısım için;C II Isıtma Soğutma Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatı/C IV. Gaz Tesisatı İşleri 

3. Kısım için; C II Isıtma Soğutma Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatı/C IV. Gaz Tesisatı İşleri 

4. Kısım için : C II Isıtma Soğutma Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatı/C IV. Gaz Tesisatı İşleri 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01830461