T.C.
VAN
7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İLAN

DOSYA NO : 2021/286 Esas
KARAR NO : 2023/96
GEREKÇELİ KARAR
MAKTUL :ABDUL RASOOL OZBEK,
MAĞDURLAR :1-ABBAS MAHMUT2-ABDURRAHİMULAH CALİLİ3-AHMED ZAİR KADİRİ4-BURHAN RAHMANİ5-FARİZ RAHİZ6- FERAYDUN RESULİ7-GÜLAGA CEMŞİDİ8- HAMDULLAH SİNVARİ9- İBRİ EMİR SELMAHMUD10- KİMLİĞİ BELİRSİZ11-MESUT NAZARİ12-MUHAMMED GULAMİ13-MUHAMMED NİZAMEDDİN14-NASIR MUSTAFA15-NİMETULLAH CEMŞİDİ16-NİZAMETTİN SAMANDER17-RAHMETULLAH NAZARİ18-REŞİT MECİDİ19-RIDVAN FAKİRİ20-SAHİD HASAN21-ŞÜKRULLAH KADİRİ22-YUSUF ZERGE23-ZAHRE MUSAVİ24-ZİYAULLAH MAVZUAY25-ABDULLAH ZARGAR NAZARMOHAMMAD26-HEYR MUHAMMED27-INAYATULLAH MURZAİ28-JAMSHID MOHAMMADI29-MOHAMMADALAM HOSEINI30-MOHAMMADASHRAF MABIBI31-MOHAMMED RASOULİ32-MOKHMOT ASIL33-NURULAHHADA NUR34-PERVİZ NABİZADE35-ZÜMMEYİ NAMANZAİ36-IHSANULLAH JAMSHIDI, 37-ROZİ ANSARİ, 38- ŞAKİRULLAH NURİ, 39- VAHİDULLAH NURİ,
SANIK : BİLAL AVCI,TC Kimlik No:35741243010
Müdafii :Av. ABDULSAMET UYGUN,
GÖZALTI TARİHİ :13/11/2020-14/11/2020
TUTUKLAMA - TAHLİYE :14/11/2020-Hükmen Tutuklu
SANIK : DENİZ POLAT, TC Kimlik No:30239426098
Müdafii : Av. SERVET ÖZKAN, İpekyolu/ VAN
SANIK : VEDAT KARAMAN,TC Kimlik No:41569805828
Müdafii : Av. MUHAMMET ŞİRP, İpekyolu/ VAN
SANIK : YILDIRIM TAŞ,. TC Kimlik No:26318556770
Müdafii Av. MEHMET MÜSLÜM BİNİCİ, İpekyolu/ VAN
GÖZALTI TARİHİ : 08/01/2021
SANIK : AYHAN POLAT, TC Kimlik No:30236426152
Müdafii :Av. FARUK TAŞ, Çaldıran/ VAN
GÖZALTI TARİHİ :23/03/2022
SUÇ Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 13/11/2020 -
SUÇ YERİ VAN/MERKEZ
KARAR TARİHİ : 13/03/2023
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
HÜKÜM; Yukarıda açıklanan gerekçeye göre,
A.1) Her ne kadar sanık Ayhan Polat, Deniz Polat, Vedat Karaman ve Yıldırım Taş hakkında göçmen kaçakçılığı yapma suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmışsa da sanıkların mahkumiyetine yetecek nitelikte somut, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğinden, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşılmakla CMK 223/2-e maddesi uyarınca AYRI AYRI BERAATLERİNE,
B.1-a) Sanık Bilal Avcı'nın üzerine atılı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işlediği sabit olduğundan TCK 61/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlenilmesinde kullanılan araçlar, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığa izafe edilen kusurun yoğunluğu ile suçtan hasıl olan netice ve meydana gelen zarar göz önünde bulundurularak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza tayininin uygun olacağı anlaşıldığından eylemine uyan TCK 85/2 maddesi uyarınca takdiren 13 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
b) Sanık hakkında hükmolunan cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
c) Başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,
d) Sanık hakkında taksirli bir suçtan hüküm kurulmasu nedeniyle şartları oluşmadığından TCK 53/1-2-3-4-5 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, ancak; TCK 53/6 maddesi uyarınca dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet nedeniyle sanığın sürücü belgesinin takdiren 3 YIL SÜREYLE GERİ ALINMASINA,
e) Sanığın kasıtlı suçtan mahkumiyetinin varlığı sebebiyle yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığından ve sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının miktarı itibariyle şartları oluşmadığından CMK 231/6 ve TCK 51 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
f) Sanığın sosyal ve ekonomik durumu, suçun işlenmesindeki özellikler ve suçun niteliği dikkate alınarak TCK 50 maddesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,
g) Sanığın göz altı ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin TCK 63 maddesi uyarınca hükmolunan cezasından MAHSUBUNA,
2-a) Sanık Bilal Avcı'nın üzerine atılı maddi menfaat elde etmek maksadıyla yasal olmayan yollardan bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçunu işlediği sabit olduğundan TCK 61/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlenilmesinde kullanılan araçlar, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığın kastının yoğunluğu ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurularak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza tayininin uygun olacağı anlaşıldığından eylemine uyan TCK 79/1-a maddesi uyarınca takdiren 5 YIL HAPİS VE 5000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
b) Sanığın eyleminin, mağdurların hayatı bakımından bir tehlike oluşturduğu ve onur kırıcı bir muameleye maruz kalmasına sebebiyet verdiği anlaşılmakla TCK 79/2-a,b maddesi uyarınca cezası takdiren 1/2 oranında artırılarak 7 YIL 6 AY HAPİS VE 7500 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
c) Şartları oluşmadığından sanık hakkında TCK 79/3-1.cümle maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
d)Sanık hakkında hükmolunan cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle 6 YIL 3 AY HAPİS VE 6250 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
e) Başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,
f) Sanığa verilen 6250 gün adli para cezasının TCK 52 maddesi uyarınca sanığın sosyal ve ekonomik durumu da nazara alınmakla 1 günlük karşılığının 20,00 TL’den hesaplanarak 125.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
g) TCK 52/4 maddesi gereğince 125.000,00 TL adli para cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu da nazara alınarak takdiren aylık eşit taksitler halinde 24 eşit taksitte sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi durumunda geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve 5275 sayılı CGTİK'nın 106/3 maddesi de dikkate alınarak ödenmeyen adli para cezasının infaz aşamasında hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına (ihtar edildi),
h) SANIĞIN NETİCETEN 6 YIL 3 AY HAPİS VE 125.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
ı) Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih, 2014/140 E ve 2015/85 K sayılı iptal kararı ile 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik de dikkate alınarak, sanık hakkında tayin olunan hapis cezasının kanuni sonucu olarak TCK 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,
i) Sanığın tekerrüre esas sabıkasının varlığı ve hakkında hükmolunan hapis cezasının miktarı dikkate alınarak şartları oluşmadığından CMK 231/6, TCK 50 ve 51 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
j) Sanığın göz altı ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin TCK 63 maddesi uyarınca hükmolunan cezasından MAHSUBUNA,
k) Sanık sabıkasında görünen Iğdır 1 Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/255 E, 2020/163 K sayılı ilamına konu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hükmolunan 8 yıl 4 ay hapis cezasının tekerrüre esas olması nedeniyle hükmolunan hapis cezasının TCK 58 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına,
l) Sanığın sabıkasında bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile ilgili olarak Çaldıran Asliye Ceza Mahkemesine ihbarda bulunulmasına,
C) 1-Tutuklu sanık Bilal AVCI'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık savunması, kolluk tutanakları, sanık hakkında hükmedilen netice ceza miktarı ve atılı suçun CMK 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması nazara alınarak sanık hakkında tutuklama yerine adli kontrol yükümlülüğü altına konulmasının bu kurumun sanığın ihtiyarına bağlı olarak işlemesi, sanığın dilediğinde bu kurumun kurallarına riayet etmeme ihtimalinin bulunması, bu kurallara riayet edeceği yönünde vicdani kanaatin oluşmaması nedeniyle sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,
a) Sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın sanığa bildirilmesine,(ihtarat yapıldı), sanığın tutululuk halinin devamına ilişkin tutanağın bir örneğinin sanığa verilmesine,(ceza infaz kurumu aracılığı ile tebliğine,)
b) Tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına ilişkin kararın CMK'nun 107/1 maddesi uyarınca cezaevi müdürlüğünce sanığın belirleyeceği bir kişiye bildirilmesine,
c) Sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin karara karşı bugünden itibaren 7 gün içerisinde Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etme hakkınını bulunduğunun bildirilmesine ( bildirildi)
d) Sanık hakkında hüküm özeti düzenlenerek İnfaz Kurumuna gönderilmesine
2-Beraat eden sanıklar Ayhan Polat, Deniz Polat, Vedat Karaman ve Yıldırım Taş kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden AAÜT'nin 2. Kısım, 2. Bölümü gereğince 17.400,00 TL vekalet ücretinin Hazineden alınarak sanıklara ayrı ayrı verilmesine,
3-Suçta nakil vasıtası olarak kullanılan 04 D 5370 plaka sayılı aracın TCK'nın 54/1 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,
4-Van Adli Emanet Memurluğunun 2021/2334 emanet sırasında kayıtlı "Ağzı kapalı Van Cumhuriyet Başsavcılığının ıslak mührü ile mühürlü zarf içerisinde olduğu zarf üzerinde belirtilen,Yıldırım TAŞ'a ait; 1 Adet 350707023113021 imei numaralı infinix marka siyah Cep Telefonun kararın kesinleşmesine müteakip sahibine İADESİNE,
-Van Adli Emanet Memurluğunun 2020/3156 emanet sırasında kayıtlı "Ağzı kapalı, Van Cumhuriyet Başsavcılığının ıslak mührü ile mühürlü zarf içerisinde olduğu, zarf üzerinde belirtilen; 1-) 2 Nolu ceset ''Ihsanullah Jamshıdı'' ye ait toplam 120 TL parası. 2-) 2 Nolu ceset ''Ihsanullah Jamshıdı''ye ait 50.000 Riyals İran parası, 1 Nolu ceset ''Rozi Ansari''ye ait; 1-) 1 adet, kırmızı taşlı (değersiz) yüzük 2-) 1 adet, üzerinde YISON yazılı kulaklık, 3-) 1 adet, Samsung marka, 353279/11/823540/0 imei numaralı siyah cep telefonu, 4-) 1 adet, yeşil telefon kılıfı, 5-) 1 adet, üzerinde Turkcell 64K 170502013076 yazılı sim kart, 6-) 1 adet, üzerinde arapça yazı olan 8998113900077960484 yazılı sim kart'ın yasal mirasçılarına iade edilmek üzere Van Tereke Hakimliğine bildirilmesine,
-Van Adli Emanet Memurluğunun 2021/1233 emanet sırasında kayıtlı "Ağzı kapalı, SSM-A-020273 seri nolu delil poşeti içerisinde olduğu delil poşeti üzerindebelirtilen, Bilal Avcı'ya ilişkin olarak; 1-) 1 Adet, Redmi marka, M1908C3J6 model, imei numarası tespit edilemeyen cep telefonu. 2-) 1 Adet, Turkcell marka, 190109001078 ibareli sim kart'ın kararın kesinleşmesine müteakip sahibine İADESİNE, 3-) 1 Adet, Bingo marka, "Bilal Avcı İmaj" yazılı CD. 4-) 1 Adet, Bingo marka, "Bilal Avcı İmaj+Export" yazılı CD'nin ise dosyada delil olarak saklanmasına,
5)Yargılama gideri olarak sanık Bilal AVCI'nın sebebiyet verdiği 11 e-tebligat 99,00TL, 2 adet normal tebligat 84,00TL, sarf kararı olan 2.425,95TL ile posta masrafı 175,40TL'den ibaret toplam 2.784,35‬TL yargılama giderinin sanık Bilal Avcı'dan tahsili ile haziniye irad kaydına,
6) Beraat eden sanıklar Ayhan Polat, Deniz Polat, Vedat Karaman ve Yıldırım Taş yönünden yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, Cumhuriyet Savcısının huzurunda, tutuklu sanık Bilal AVCI, sanık Yıldırım TAŞ müdafi Av, Mehmet Müslüm BİNİCİ, sanık Deniz POLAT müdafi Av. Servet ÖZKAN, sanık Ayhan POLAT müdafi Av. Faruk TAŞ, sanık Bilal AVCI müdafi Av. Abdulsamet UYGUN'un yetkilendirdiği Av. Habip ÖZER ve sanık Vedat KARAMAN müdafi Av. Muhammed ŞİRP'in yetkilendirdiği Av. Mazlum ÖZGÖKÇE'nin yüzüne karşı, diğer tarafların ise yokluğunda kararın tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya başka mahkemeler aracılığı ile mahkememize gönderilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine tutturulacak tutanak ile yahut tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek mahkememize göndermek suretiyle Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleşeceği bildirilerek mütalaaya kısmen uygun şekilde oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.13/03/2023
NOT:Yukarda ismi geçen şikayetçilere ve mağdur Muhammed Nizameddinetüm aramalara rağman ulaşalamamış olup,Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİ RİCA OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01988640