1-    Van İli, Edremit İlçesi, Erdemkent Mahallesi, 146 ada, 7 no.lu parsel 22.704,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın (762,52 m2 lik kısmının), Kafeterya ve Çok Amaçlı Tesis olarak kullanılacak yapının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi doğrultusunda “Kapalı Teklif Usulü” ile 10 yıllığına (120 ay) kiralanması işi ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

S.No

Mahalle

Adresi

İş Miktarı (M²)

Türü

1 Aylık Muhammen Bedel (TL)

120 Aylık Muhammen Bedel (TL)

% 3 Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1.

Erdemkent

146 Ada, 7 Nolu Parsel

762,52

Kafeterya- Çok Amaçlı Tesis

72.439,40

8.692.728,00

260.781,84

19.07.2024

11:00

 NOT: Muhammen bedel KDV Hariçtir.

2-      GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

a-   Dilekçe (İşin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

b-   Kanuni ikametgâh Belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten)

c-    Nüfus Cüzdan Fotokopisi

d-   İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli)

e-    Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz.

f-    Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı. (İlk İlan tarihinden sonra alınmış olması)

g-   Şartname Bedeli Makbuzu 5.000,00 TL

h-   SGK ve Vergi dairelerinden borç yazısı, (İlk İlan tarihinden sonra alınmış olması)

I-    Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi, (2024 Yılına ait)

i-       Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ve imza beyannamesi (Noterden Tasdikli)

j-       Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)

k-   İhale Dokumanı idari ve Teknik Şartnamelerin tüm sayfaları İmzalı kaşeli olması,

l-     Kiracı açacağı işletmenin hangi amaçla ve türden açacağına dair taahhütname,

İstekliler; (d, ı, i, j) bentlerinde yazılı olan belgelerin aslını veya noter ya da idare tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır.

3-Muhammen bedel üzerinden %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı mektubu ihale tarihi itibarı ile en az 150 gün olmalıdır veya Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır. İstekliler 1. Tekliflerini muhammen bedel üzerinde verebilirler. İstekliler muhammen bedelin üzerinde teklif vermeleri durumunda muhammen bedel üzerinden yatırılan % 3 oranındaki geçici teminat bedeli geçerlidir.

4-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesinisatın almak zorundadır. Şartnameyi satın almak isteyenlerin 5.000,00TL. (BeşbinTürkLirası) şartname bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi İban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 numaralı hesaba yatıracak ve makbuza işin adı yazılacaktır.

5-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

6-Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler, en geç 19.07.2024 tarih ve saat 11:00’ a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında “Edremit Belediyesi Ana Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN)teslim etmek zorundadırlar.

7-Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. maddelerine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

8-KDV, vergi, resim,harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir.

9-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tüm vergilerin yatırılarak ve idarenin istediği sözleşme öncesi belgeleri idareye vermek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli bu durumdan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

10-İdari şartname, teknik şartname ve ihale dokümanlarında bulunmayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K hükümleri geçerlidir.

11-İhtilaf halinde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İletişim:

Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 (432) 312 22 00- Dâhili (1028-1242)

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02054317