3 Kalem Cerrahi Set Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/87126

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-VAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süphan Mahallesi Hava Yolu Kavşağı 1. Kilometre EDREMİT/VAN 65100 VAN MERKEZ/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4322179199 - 4322179199

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 Kalem Cerrahi Set Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kalem Cerrahi Set Alım İşi ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİ SETİ 1 Adet ACİL MÜDAHELE ÇANTASI 1 Adet ÇİFT CERRAHİ DİSSEKTÖRLERİ (PENFİELD UÇLU) 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ilgili depolarına

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Hastane tarafından yükleniciye yapılan yazılı siparişin tebliğ tarihinden itibaren, yazılı siparişte belirtilen miktardaki malzemeler yüklenici tarafından en geç 20 gün içerisinde Hastaneye teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi işe başlama tarihi kabul edilecektir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

S.B.Ü.Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Satınalma İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesi, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup, talep edildiği takdirde idareye teslim edeceklerdir. 

b) Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle ÜTS’de “kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.

d) İstekliler, ürüne ait teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her ürüne ait ÜTS Barkod numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup, talep edildiği takdirde idareye teslim edecektir. 

e) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için ÜTS kaydı aranmayacaktır.

f)İhale tarihi itibari ile geçerli ve TS 12426 Yetkili Servisler- Tıbbi Cihazlar için Kurallar" standardına veya "TS 13703- Özel Servisler - Tıbbi cihazlar için Kurallar" standardına veya TS 13011 numaralı “Yetkili servisler – Cerrahî el aletleri –Kurallar” Standardına uygun 'Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup, talep edildiği takdirde idareye teslim edeceklerdir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / UTS'ye (Ürün Takip Sistemi)  kayıtlı olacaktır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olacaktır.

2)-Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli, TİTUBB barkot numarası, teklif edilen ürün SUT kapsamında ise ürüne vermiş olduğu UBB numarasını karşılayan SUT kodunu ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarasını Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecektir.

3)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecektir. Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;

a. Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise "İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER",

b. Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise "YETKİLİ SATICI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER", Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a- İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde ihale kalem/kısım listesinde yer alan herhangi bir kalem/kalemler için numune/katalog talebinde bulunulabilecektir. Numune talebi idare tarafından üst yazıyla talep edilecek olup, verilen süre içerisinde istekli tarafından numune veya numuneler idareye teslim edilecektir. (Teknik Şartnamede numune teslimi ile ilgili farklı düzenleme olsa bile bu maddede belirtildiği şekilde hareket edilecektir.)

b- Teklif edilen ürünler ile idaremize bırakılan numunelerin ürün kodları birbiriyle aynı olmamaları halinde isteklinin kısma ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.  İstekliler  uygunluk için kullanılan aletlere, aletten kaynaklanan deformasyonlar için geri ödeme talebinde bulunmayacaktır. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri ihale süreci bittikten sonra  iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri malların kabulü yapıldıktan sonra iade edilebilir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01976067