GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIĞI(VAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

3 (ÜÇ) KISIM, 4 (DÖRT) KALEM GÜNLÜK GIDA MADDESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/613722

1-İdarenin

a) Adı

:

JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIĞI(VAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi

:

HACIBEKIR MAH HACIBEKIR KISLASI 65100 EDREMİT/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4322141410-2451 - 4322144757

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 (ÜÇ) KISIM, 4 (DÖRT) KALEM GÜNLÜK GIDA MADDESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 (ÜÇ) KISIM, 4 (DÖRT) KALEM GÜNLÜK GIDA MADDESİ ALIMI ((1.KISIM- EKMEK MAYASI (YAŞ MAYA) 2.500 KG, 2 KISIM -YUMURTA 364.000 ADET, 3 KISIM - 1-) DONDURULMUŞ BÖREK, ISPANAKLI 49.000 ADET, 2-) DONDURULMUŞ BÖREK, PATATESLİ 45.500 ADET))
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

AYLIK YAPILACAK TEBLİGATLARA GÖRE GÜNLÜK/HAFTALIK OLARAK J.ASYŞ.KOR.K.LIĞI 435 NO.LU TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI YİYECEK DEPOSU EDREMİT/VAN’A TESLİM EDİLECEKTİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 01 TEMMUZ 2024 TARİHİ İLE 31 ARALIK 2024 TARİHLERİ ARASINDA EK-C TESLİM TESELLÜM ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN TARİHLER İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 01 TEMMUZ 2024 TARİHİNİ GEÇERSE, EK-C TESLİM TESELLÜM ÇİZELGESİNDE TEMMUZ 2024 GÖSTERİLENLER SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TESLİM EDİLECEKTİR

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 01 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU HACIBEKİR MAH. HAKKARİYOLU CAD. HACIBEKİR KIŞLASI, 65100 EDREMİT/VAN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

HER TÜRLÜ GIDA MADDESİ SATIŞ İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02033276