Van’ın Edremit İlçesine bağlı İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan, eski sigorta hastanesi olarak bilinen İpekyolu Devlet Hastanesi Van depreminde hasar almış ve bina için yıkım kararı verilmişti. Hasar gören hastane yıktırıl ve yıkımdan sonra hastane arsası uzun süre boş kalmıştı. Hastane arsası Edremit Belediyesi tarafından 90 milyon TL bedelle satış ihalesine çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsanın şartları da belli oldu. İşte şartlar ve detaylar...

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Van ili Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi Ada 5250 Parsel No. 1 Kayıtlı bulunan 14.116,10 m2 yüzölçümlü Taşınmazın ‘Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” satışı ’’ ile Belediye Başkanlığımıza ait % 22,5 hisseye tekabül eden bağımsız bölümlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkarıldı.

ARSANIN MUHAMMEN BEDELİ

Satışa çıkarılan hastane arsası 90.000.000,00 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) ile satılması planlanırken ilgili kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır.

ARSA İÇİN GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan 2.700.000,00 TL (İki milyon Yedi yüz Türk Lirası) geçici teminatı,  Türkiye Halk Bankası TR 370001200933900006000009 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebilir.

İHALENİN YERİ, ZAMANI ve EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ

İhale, 22.12.2023 Cuma günü saat.10:00’te Edremit Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 22.12.2023 Cuma günü saat:10:00‘a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ

İhale şartnamesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 10.000,00 TL (On bin Türk Lirası)  karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İHALE ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı

b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

Jandarma Van’da hırsızlık ve dolandırıcılığa el attı! Jandarma Van’da hırsızlık ve dolandırıcılığa el attı!

ARSA İHALE İLANININ DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - HABER MERKEZİ