Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), "2024 Yılı Eylem Planı" ile yapısal reformların hayata geçirilmeye başlandığını açıkladı.

Bu doğrultuda, Türkiye Yüzyılı vizyonu, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026) kapsamındaki öncelikli reform alanlarıyla örtüşen ve tüm paydaşların üzerinde geniş bir uzlaşı sağladığı 57 eylemden oluşan bir Eylem Planı hazırlandı.

İşgücünün niteliklerini artıran önerilere odaklanıldı

Eylem Planında doğrudan dış yatırımlar başta olmak üzere yatırımcılar açısından etkisinin olumlu olacağı değerlendirilen, cari açığı azaltan, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıran, finansman ihtiyacına cevap veren, istihdam imkânlarını ve işgücünün niteliklerini artıran önerilere odaklanıldı.

Yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, iletişim ve lojistik bağlantılarının genişletilmesi, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, emisyon ticaret sistemi ve karbon düzenlemesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi, işgücü ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim sisteminin ve diğer kamu politikalarının örtüştürülmesi gibi hususlar Eylem Planında yer alan dönüşüm alanlarından bazıları oldu.

Planda belirlenen yasal ve idari düzenleme çalışmaları ile teknik çalışmaların büyük bölümünün 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması ve böylece kısa vadede yatırım ortamında somut ve kalıcı etkiler yaratılması hedeflendi.

Uzaktan çalışma uygulaması

Halihazırda yapısal reformların bir kısmı uygulamaya konulmaya başlandı.

Buna göre, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı çerçevesinde katma değeri yüksek teknoloji odaklı yatırımların hızlandırılmasına yönelik olarak stratejik önceliklendirme yapılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmış, yatırımcıların başvuruları Aralık 2023’den itibaren alınmaya başlandı. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personel için uzaktan çalışma uygulaması 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Düzenlemeler TBMM Genel Kurulu'nda

Yapısal reform içeren diğer bazı önemli alanlara ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için önemli ilerlemeler kaydedildi:

TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları

Özel sektör tarafından öncelikle ihtiyaç duyulan, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) yurtdışına veri transferiyle ilgili hükümlerinin Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation - GDPR) mevzuatı ile uyumlaştırılmasının sağlanmasına yönelik düzenleme Yargı Paketinin parçası olarak, Ceza ve hukuk yargılamasında hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasını sağlayan düzenleme de aynı paket kapsamında TBMM’de Genel Kurulda görüşülüyor.

Enerji ve madencilik alanında yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik hükümler ile yenilenebilir enerji üretim alanlarının artırılmasını sağlamayı amaçlayan hükümler içeren kanuni düzenleme ise TBMM’de Genel Kurul gündeminde. Planda yer alan rekabet ve iklim gibi alanlarda kanuni düzenleme ihtiyaçlarına yönelik teknik çalışmalar yapılmış olup, TBMM’ye sevki öncesinde gerekli çalışmalar ise tamamlanma aşamasında.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, YOİKK Platformu sekretaryasını yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, eylemlerden sorumlu ve ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri tarafından çalışmalar katılımcı bir anlayışla yürütülecek. Plan kapsamındaki tüm başlıkların yapısal reform perspektifiyle hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla, eylemler Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu tarafından düzenli aralıklarla takip edilecek.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı https://www.yoikk.gov.tr adresinde yayınlandı.

Kaynak: TRT HABER