Van İpekyolu Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmenliği hükümlerine göre memur alımı yapılacak. İşte şartları ve başcuru.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

İlana göre, sözlü sınava katılabilmek gerekiyor. Sınava katılabilmek için: 

"a)Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 26/03/2024-28/03/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Hafiziye Mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 merkez binası adresindeki İpekyolu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b)Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
c)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
" ifadeleri bulunuyor

Başvuru Şartları Nelerdir?

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Van'da "Arkeolojik Kazıların Turizme Katkıları" paneli yapıldı Van'da "Arkeolojik Kazıların Turizme Katkıları" paneli yapıldı

İlan edilen boş memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a)İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Başvuru Sırasında: 

Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.ipekyolu.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),
c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),
d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilecektir.)         

Kabul Edilenler İçin...

Başvuruların değerlendirilmesi, başvurusu kabul edilenlerin ilanı için: 

"a)Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c)Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 01/04/2024 tarihinde Belediyemizin web sayfası (http://www.ipekyolu.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
d)Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e)Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
f)Sınava giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara, adayların başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g)Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
" ifadesi yer alıyor

Sınav Nerede Ne Zaman Olacak?

Memur alımı için, 5/04/2024 tarihinde saat: 15:30’da başlamak üzere İpekyolu Belediyesi adresinde sözlü sınav yapılacaktır. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
 Sınav Konuları:
 Sözlü sınav;
1.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4.Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğinin ölçülmesini kapsar.

İlanın Tamamı İçin Tıklayın

Kaynak: HABER MERKEZİ