2023 Eğitim Vizyonu başlıklarından biri olan ‘’Okul Gelişim Modeli’’ için atılan adımlar ne kadar iyi niyetle yapılsa da gelinen noktada somut çalışmalar konusunda eksiklerimiz bulunmaktadır. Bünyesinde önemli kazanımları barındıran bu modele değinecek olursak; her okul, kendi bünyesinde-bölgesinde var olan öğrenciler için olumlu bir ortam oluşturmayı vaat etmektedir. Bu ortamda veli, öğretmen, öğrenci, idareci ve diğer hizmetlerin birbirleri ile işbirliği çerçevesinde etkileşimde oldukları bir ortamdır. Burada öğretmen diğer tüm paydaşlarla birlikte okulda, eğitimin akademik, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerinin etkili bir şekilde uygulanması yönünde kararlar alınmakta ve buna yönelik planlı faaliyetler yürütülmektedir. ‘’Burada amaç, okulun eğitim sistemindeki girdisi ve çıktısı hakkında okul yönetimine, öğretmene ve veliye dönütler vermektedir. Böylelikle okulun gelişimi hakkında kanıtlanabilir, somut, ölçülebilir, hedef odaklı, geliştirilebilir bütüncül bir yaklaşım göz önünde tutulmaktadır’’ (MEB, 2019a). Okul gelişim modelinde ana hedef noktası öğrencinin biricik olduğudur. Çocukların hem bireysel hem akademik hem de sosyal alanda gelişmelerini amaç edinen uygulama ve etkinliklere yer verilmiştir. Burada istenilen ana amaç, çocuğun rekabetten ziyade işbirliği içerisinde akranlarıyla paylaşımcı bir ortamda var olmasıdır. Bu amaç değerlendirme sürecinde de dikkate alınan bir ölçüttür. ‘’Okul gelişiminin değerlendirilmesinde, her okulun başarısı ve gelişimi kendisi için belirlemiş olduğu ölçüte ne kadar ulaştığı ile ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Burada okulların birbiri ile karşılaştırılması, okullar arasında bir sınıflandırma sürecine gidilmesi söz konusu değildir. Çünkü her okulun bulunduğu çevre koşulları, imkânları, belirlemiş olduğu hedef ve ölçütler bir birinden farklı olabilmektedir.’’

Okul gelişim modeli, benim de çok önem verdiğim; sürekli başarısız oluyorsan ya hedef değiştireceksin ya okul değiştireceksin ya da kendin başka kademeye geçeceksin, anlayışına sahip olması önemlidir. Burada amaç, başka okul ve ya kurumlarla yarışmak değildir; asıl olan okulun kendisi ile yarışmasıdır ve kendini bir önceki dürümünün üzerine çıkarıp gelişim göstermesidir. Her okulu kendi koşulları içerisinde değerlendirmek bu modelin önemli kurallarındandır çünkü bir köy okulu ile metropoldeki bir okulu aynı potada değerlendirmek bize gerçek sonuçlar asla götürmeyecektir. Burada okul ile ilgili yapılacak değerlendirmenin ana çizgisi; okul başarı yönünden neredeydi ve sen nereye getirdin, şeklindedir. Bir önceki yıllarda okulun bulunduğu durumdan farklı olarak neler yapıldığı ve bir önceki dönemi başarı yönünden geçecek hangi çalışmalar yapıldığı, bu model çerçevesinde çok önemlidir. Başka bir deyişle, okulların hem fiziki koşulları hem başarıları hem de eğitim hedeflerini gerçekleştirme konusundaki girişimleri sürekli olarak okul gelişim modeliyle izlenmektedir. Çünkü eğitim durağan değil, dinamik bir yapıya sahip olduğu ve teknolojinin hızla değişim gösterdiği günümüzde okullar, gün geçtikçe yeni uygulamalar içerisine girmekte, bireyin ihtiyaçlarına cevap vermek ve bireyin başarısını artırmak için daha karmaşık bir yapıyı tercih etmektedir. Bu da bir noktadan sonra yetişilemeyecek ve çözüm konusunda kilitlenen bir trafiğe dönüşecektir.  Böyle bir yapının oluşmaması için de MEB tarafından planlı okul anlayışı olan “Okul Gelişim Modeline” geçilmek istenmiştir.

Peki, Okul Gelişim Modelinin bize hangi konularda yardımcı olmaktadır? Konuyu çok sıkıcı bir duruma getirmeden 6 madde halinde sizlere şu şekilde sunabilirim; (OGEM, 2006)                                                      

1-)Farklı öğrenme-öğretme faaliyetleriyle farkındalık oluşturmakta,

2-)Öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde tutmakta ve öğrencilerin yaşam boyu öğrenmesini sağlamakta,                                                                         

3)Okulun çevre ile işbirliğini güçlendirmekte, okulla ilgili yerel kararların alınmasını sağlamakta ve bunun içinde Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) oluşturmaktır. Ekip okul gelişim planıyla okulun etkili bir kurum haline gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Okul gelişim planı okulun belirlediği stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşmasında yol haritası görevi görmektedir. Yani okul gelişim planıyla okul toplumun ve bireyin beklentilerini, hayallerini eyleme dönüştürme konusunda bir araçtır. Aynı zamanda, okulların çalışma belgesidir.                                                                                                                          

4-)Öğrencilerin bireysel gelişimi doğrultusunda öğrenme ortamlarının yapılandırılmasını sağlamakta ve öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi konusunda rehber olmakta,

5-)Bireylerin yeni bilgiler üretmesini ve bunu toplum faydasına kullanmasını sağlamakta,

6-)Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha iyi yapılandırması için okul, aile, üniversite, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde hareket etmekte ve kampanyalar yürütmekte,